Za studente > Ljetna škola "Banja Luka 2016",
18.07 – 12.08. 2016. godine
Ljetna škola "Banja Luka 2016",
18.07 – 12.08. 2016. godine


Ljetna škola "Banja Luka 2016" pruža osnove razumijevanja ekonomskog i  društvenog razvoja na polju razvoja preduzetničke ekonomije.

 

 

Ciljna grupa: Ljetna škola je namijenjena studentkinjama i studentima I i II ciklusa studija ekonomskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Studenti sa ekonomskih fakulteta izvan Banja Luke, moći će na osnovu sporazuma o tehničko-poslovnoj saradnji Ekonomskog fakulteta Univeziteta u Banjoj Luci, u slučaju uspješnog polaganja ispita, započeti proces priznavanja položenog ispita na matičnom fakultetu. Studenti sa ostalih fakulteta sa kojima Ekonomski fakultet u Banjoj Luci nema potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, takođe su dobrodošli na Ljetnu školu. Partnerske institucije su navedene na http://www.efbl.org/cir/medjunarodna-saradnja/sporazumi-i-partnerstva/.

 

 

Struktura: tri sedmice intenzivnog programa koji nosi 16 ECTS bodova (sa mogućnošću izbora jednog, odnosno maksimalno dva predmeta po 8 ECTS bodova) i u četvrtoj sedmici dva ispitna roka. Predavanja će biti organizovana na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od strane eminentnih profesora sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Sveučilišta u Mostaru, koji će ispitivati studente. Predavanja u prve tri sedmice će se održavati u dva termina, svakodnevno po 6 časova, tj. ukupno 90 časova predavanja. Termini održavanja nastave su od 09:00-12:00 časova i od 15:00-18:00 časova od ponedjeljka, 18.07.2016. godine do petka, 05.08.2016. godine (15 radnih dana), dok će ispiti biti organizovani u ponedjeljak, 08.08.2016. godine (prvi ispitni rok) i u petak, 12.08.2016. godine (drugi ispitni rok).

 

 

Predmete biraju studenti anketom koja je otvorena do 10.06.2016. godine.

 

Ciljevi: Intenzivnim radom u tri sedmice, studentkinje i studenti  će učestvovati u interaktivnoj nastavi iz gore navedenih predmeta i biće u prilici da se temeljno pripreme za polaganje ispita, prema zvaničnim silabusima gore navedenih predmeta.

 

 

Studenti koji su položili sve predmete u redovnim semestrima akademske 2015/2016. godine,  mogu ići ”korak naprijed” i u toku Ljetne škole uzeti predmet iz naredne akademske godine, pri tom vodeći računa o predmetima - preduslovima. Ovo je u skladu sa jednim od osnovnih principa Bolonjskog koncepta studija prema kojem se pravi distinkcija između uspješnosti studiranja u odnosu na vrijeme studiranja, o čemu odlučuje sam student. U toku Ljetne škole vrijede ista pravila studiranja kao i u redovnim semestrima, i to:

  1. Pravilnik o organizovanju ljetne škole, http://efbl.org/upload/dokumenti/Pravilnik-o-organizovanju-ljetne-skole.pdf
  2. Pravila studiranja na I i II ciklusu studija, http://www.unibl.org/uni/doc/pravila_studiranja_I_stepen.pdf
  3. Odluka o načinu praćenja i valorizovanja znanja studenata u akademskoj 2014/2015. godini. http://www.efbl.org/cir/za-studente/odluka-o-valorizovanju-znanja/

 

Ocjenjivanje studentkinja i studenata

Ocjenjivanje će se vršiti na dva ispitna roka, u skladu sa Odluka o načinu praćenja i valorizovanja znanja studenata u akademskoj 2015/2016. godini. Studentima sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji polože ispite, ocjene će se upisivati u prijavu i Zapisnik o održanom ispitu, na identičan način kao na redovnim ispitnim rokovima.

Studentima sa drugih fakulteta koji uspješno savladaju gradivo, biće dodijeljen sertifikat o položenom ispitu sa lokalnom ocjenom od 6 do 10, i brojem ECTS bodova, uz priložen ovjeren silabus položenog predmeta.

 

 

Na Ljetnoj školi će se izvoditi nastava na predmetu za koji se prijavi minimalno 20 studenata. Student može prijaviti predmet, slušati i polagati ispit kod gostujućih predavača, koji će izvoditi nastavu na Ljetnoj školi.

Cijena Ljetne škole po kandidatu je 500 KM.

Prijavljivanje se može vršiti on-line na studentska.sluzba@efbl.org ili na telefon +387 51 430 020. Ukoliko se prijavljujete on-line, neophodno je da napišete ime i prezime, naziv Fakulteta i studijskog programa koji slušate u akademskoj 2015/2016. godini.

Zainteresovani studenti izvan Banja Luke će dobiti logističku podršku za smještaj i ishranu u Banjoj Luci.

Formular prijave za učešće u Ljetnoj školi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci