Studiji > Studij II ciklusa
Studij II ciklusa

 

NAZIV I CILjEVI STUDIJSKIH PROGRAMA

Studij Ekonomskog fakulteta na II cilkusu (akademskim diplomskim studijima) se organizuje na dva studijska programa:

 1. Finansije, bankarstvo i osiguranje;
 2. Poslovna ekonomija.

Svaki od studijskih programa sadrži dva smjera:

1.a) Računovodstvo i revizija;

1.b) Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje;

2.a) Međunarodna  ekonomija;

2.b) Menadžment i preduzetništvo.

Naučna oblast kojoj pripadaju studijski programi je Ekonomija.

Stalni rast saznanja u oblasti ekonomskih nauka  zahtijevao je česte izmjene nastavnih planova i programa, i prilagođavanja novoj ekonomskoj i društvenoj realnosti. Dramatične društveno – ekonomske promjene i zahtjevi iz privrednog i neprivrednog okruženja za novim profilima stručnjaka, uslovili su i brzi odgovor našeg Fakulteta koji kroz ove studijske programe nudi novi model visokog obrazovanja, usklađen sa zahtjevima bolonjske deklaracije i iskazanim potrebama.

Uslovi u kojima je Fakultet postojao i opstajao nametali su školovanje stručnjaka iz oblasti savremenog poslovanja kao što su: menadžment, preduzetništvo, bankarstvo, marketing, računovodstvo, revizija, poslovne finansije, osiguranje, ljudski resursi, poslovna informatika, međunarodna ekonomija,  itd. Uporedo sa time, Fakultet je davao potrebna znanja za naučna istraživanja u raznim oblastima savremene ekonomske nauke.

Osnovni cilj oba studijske programa diplomskih akademskih studija je obrazovanje odgovarajućih stručnjaka iz određene oblasti na nivou mastera, koji će biti ospsobljeni za obavljanje složenih i rukovodećih poslova u privredi, kao i za uključivanje u naučno – istraživački rad.

Cilj programa je da se studenti osposobe za rad na rješavanju konkretnih problema u ekonomiji i poslovnoj ekonomiji (menadžmentu i biznisu), kao i za dalja akademska istraživanja u okviru doktorskih studija. Program omogućava sticanje znanja i ovladavanje vještinama koje su neophodne za obavljanje vrlo složenih upravljačkih i analitičkih poslova iz različitih oblasti.

MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Model studijskih programa je 4 + 1 + 3. Dodiplomski studij traje 4 godine ili 240 ECTS poena, a master studij traje 1 godinu, odnosno 60 ECTS poena.  Doktorski studij traje 3 godine, ili 180 ECTS poena, što ukupno za sva tri ciklusa čini 480 ECTS poena.

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPRADA STUDIJSKI PROGRAMI

Studijski programi sa jednogodišnjih diplomskih akademskih studija – master studija pripadaju naučnom polju Ekonomije.

Studijskom programu Finansije, bankarstvo i osiguraranje pripadaju sljedeće naučne oblasti:

 • poslovne finansije
 • računovodstvo i revizija
 • monetarna ekonomija
 • fiskalna ekonomija
 • menadžment
 • aktuarstvo
 • operaciona istraživanje

Studijskom programu Poslovna ekonomija pripadaju sljedeće naučne oblasti:

 • međunarodna ekonomija
 • međunarodni poslovno pravo
 • poslovno pravo
 • monetarna ekonomija
 • marketing
 • preduzetnička ekonomija
 • menadžment
 • teorijska ekonomija
 • sociologija kulture

VRSTE STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENjA

Drugi ciklus (jednogodišnji diplomski akademski studij – master studiji) je studij u trajanju od dva semestra, ukupno 60 ECST poena.

Nakon završetka II ciklusa studija, studenti će imati sljedeće kvalifikacije (ishod procesa učenja):

 • pokazivaće sistematično razumijevanje i savladavanje novih specifičnih i teorijskih znanja iz oblasti ekonomije i menadžmenta, koja se temelje na postojećim saznanjima i proširuju stečena  znanja sa dodiplomskih studija.
 • primjenjivaće konceptualno i apstrakntno razmišljanje, uz visok nivo kreativnosti, i koristiće svoje znanje i razumijevanje u novim i nepoznatim sredinama, unutar šireg konteksta iz oblasti studijskih programa.
 • uspješno će obavljati  rukovodeće menadžerske poslove iz oblasti ekonomije, a posebno iz užeg usmjerenja sa odsjeka, i to iz finansija, bankarstva, osiguranja, računovodstva, međunarodne ekonomije, menadžmenta i preduzetništva. Takođe, biće ospobljeni da prenose svoje znanje onima koji nemaju, ali i koji imaju ekonomsko predznanje, i da učestvuju u istrživačkim projektima.
 • imaće interpersonalne vještine i vještine timskog rada, primjerene različitim kontekstima učenja i zaposlenja, i pokazivaće sposobnost vođenja i pokretanja inicijativa.
 • posjedovaće vještine učenja i studiranja literature koje će im omogućiti da nastavestudij na način koji će uglavnom biti samousmjeren i autonoman, te će biti osposobljeni za dalji samostalni i timski naučno-istraživački rad
 • biće osposobljeni za nastavak studija u trećem ciklusu, odnosno na doktorskim trogodišnjim studijima.

STRUČNI, AKADEMSKI ILI NAUČNI NAZIV

Nakon završetka drugog ciklusa kandidat stiče zvanje:

Magistar ekonomije (uz dodatak oblasti iz koje je magistrirao).

USLOVI ZA UPIS  NA STUDIJSKI PROGRAM

Pravo upisa na II ciklus imaju svi kandidati koji su završili I ciklus studija na ekonomskim fakultetima u trajanju od četiri godine ili ukupno 240 ECTS poena, a i imaju u većem dijelu usaglašen nastavni plan i program sa planom i programom Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci. Kandidati kod kojih nije usaglašen plan i program u većoj mjeri, polagaće prijemni ispit, tj. razliku predmeta koje definiše Naučno – nastavno vijeće fakulteta

 

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci direktno se upisuju na studijske programe diplomskih akademskih studija, na osnovu rang liste Komisije za upis. Rang lista se formira za broj studenata propisan Odlukom Vlade Republike Srpske.

 

Kandidati koji su završili I ciklus studija na ekonomskim fakultetima u trajanju od tri godine, odnosno 180 ECTS poena, stiču pravo upisa u četvrtu godni studija na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, u skladu sa Pravilima studiranja na I i II ciklusu Univerziteta u Banjoj Luci i u skladu sa Pravilnikom o usaglašavanju nastavnih planova i programa.

Pravilnik o usaglašavanju nastavnih planova i programa usvojiće Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci prije početka akademske 2010/2011. godine.

NAČIN I POTREBNO VRIJEME IZVOĐENjA STUDIJA

Drugi ciklus (jednogodišnji diplomski akademski studij – master studiji) traje 2 semestra sa ukupno 60 ECTS bodova. Organizovaće se kao redovan ili vanredni studij sa obrazovanjem u sjedištu, na Ekonomskom fakultetu. Studetni će pohađati časove predavanja i vježbi, učestvovaće u raspravama, samostalnom istraživanju, posjećivaće privredne subjekte, slušati gostujuća predavanja eksperata iz vladinog, nevladinog i privatnog sektora, pisaće zavšni master rad.

KRITERIJI I USLOVI PRENOSA ECTS BODOVA

Uslovi prenosa ECTS bodova sa jednog studijskog programa na drugi unutar Univerziteta kao i između Univerziteta u Banjaluci i drugih univerziteta definisani su Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija, članovima 24. do 29.“.

NAČIN IZBORA PREDMETA IZ DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Nema preklapanja predmeta između studijskih programa. Jedan predmet koji je na listi izbornih predmeta u oba studijska programa,  biraće se između ostalih izbornih predmeta, anketom prije početka 9. i 10. semestra, tako da predmet za koji studenti pokažu najveći interes, odlukom Naučno-nastavnog vijeća će biti uvršten kao izbonri predmet.

USLOVI ZA PRELAZAK SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA 

Prema Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija (Član 24.) uslove prelaska sa jednog studijskog programa na drugi utvrđuje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijeća fakulteta/akademije.

Precizniji uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih studija biće definisani Pravilnikom o usaglašavanju nastavnih planova i programa koji će usvojiti Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci prije početka akademske 2010/2011. godine.

OBAVEZE STUDENATA I DINAMIKA STUDIRANjA

Obaveze studenata i dinamika studiranja su definisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Pravilima studiranja na I i II ciklusu Univerziteta u Banjoj Luci.

ODSJEK; FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANjE

Smjer: Računovodstvo  i  revizija

Naziv predmeta

Zimski

semestar

Ljetni

semestar

ECTS

P

V

P

V

Korporativne finansije

2

2

 

 

7

Napredna revizija

2

2

 

 

7

Globalizacija i finansijski menadžment

2

2

 

 

6

Metodologija naučno-istraživačkog rada

2

0

 

 

4

Izborni predmet

2

2

 

 

6

Finansijsko izvještavanje u funkciji menadžmenta

 

 

2

2

5

Konsolidovani i specijalni bilansi

 

 

2

2

4

Izborni predmet

 

 

2

2

6

ZAVRŠNI MASTER RAD

 

 

 

 

15

UKUPNO:

10

8

6

6

60

Smjer: Finansijsko  upravljanje,  bankarstvo  i  osiguranje

Naziv predmeta

Zimski

semestar

Ljetni

semestar

ECTS

P

V

P

V

Korporativne finansije

2

2

 

 

7

Napredna revizija

2

2

 

 

7

Globalizacija i finansijski menadžment

2

2

 

 

6

Metodologija NIR-a

2

0

 

 

4

Izborni predmet

2

2

 

 

6

Bankarski menadžment

 

 

2

2

5

Menadžment osiguranja

 

 

2

2

4

Izborni predmet

 

 

2

2

6

ZAVRŠNI MASTER RAD

 

 

 

 

15

UKUPNO:

10

8

6

6

60

ODSJEK: POSLOVNA EKONOMIJA

Smjer: Međunarodna  ekonomija

Naziv predmeta

Zimski

semestar

Ljetni

semestar

ECTS

P

V

P

V

Teorija i politika međunarodne trgovine

2

2

 

 

7

Makroekonomija otvorene privrede

2

2

 

 

6

Transnacionalne kompanije i korporatvivno upravljanje

2

2

 

 

7

Metodologija NIR-a

2

0

 

 

4

Izborni predmet

2

2

 

 

6

Integracija i regionalizacija svjetske privrede

 

 

2

2

5

Globalizacija i preduzetništvo

 

 

2

2

4

Izborni predmet

 

 

2

2

6

ZAVRŠNI MASTER RAD

 

 

 

 

15

UKUPNO:

10

8

6

6

60

Smjer: Menadžment  i  preduzetništvo                                               

Naziv predmeta

Zimski

semestar

Ljetni

semestar

ECTS

P

V

P

V

Transnacionalne kompanije i korporativno upravljanje

2

2

 

 

7

Globalni marketing

2

2

 

 

6

Teorija i politika međunarodne trgovine

2

2

 

 

7

Metodologija NIR-a

2

0

 

 

4

Izborni predmet

2

2

 

 

6

Globalizacija i preduzetništvo

 

 

2

2

5

Menadžerske vještine

 

 

2

2

4

Izborni predmet

 

 

2

2

6

ZAVRŠNI MASTER RAD

 

 

 

 

15

UKUPNO:

10

8

6

6

60

IZBORNI PREDMETI:

Smjer: Računovodstvo i revizija i Smjer: Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje

 1. Fiskalne i monetarne finansije
 2. Procjena vrijednosti preduzeća
 3. Evaluacija investicionih projekata
 4. Ulaganje u hartije od vrijednosti
 5. Kodeks etike i međunarodna regulativa
 6. Informacione tehnologije u računovodstvu i reviziji
 7. Priprema i prezentacija poslovnih bilansa u skladu sa MSFI
 8. Procjena rizika
 9. Aktuarska matematika

Smjer: Međunarodna ekonomija

 1. Međunarodne finansije
 2. Međunarodni monetarni sistem
 3. Pravo Evropske unije
 4. Kvalitet i konkurentnost
 5. Globalni marketing
 6. Poslovna kultura i etika

Smjer: Menadžment i preduzetništvo

 1. Kvalitet i konkurentnost
 2. Analiza poslovanja u malim i srednjim preduzećima
 3. Menadžment neprofitinih organizacija
 4. Poslovna  kultura i etika
 5. Međunarodne finansije
 6. Međunarodni monetarni sistem
 7. Pravo Evropske unije