Studiji > Studij I ciklusa
Studij I ciklusa

 

Studij Ekonomskog fakulteta na I ciklusu studija organizuje se na studijskom programu: „Ekonomija i poslovno upravljanje“ (od akademske 2014/2015. godine)

 

Studijski program sadrži četiri odsjeka:

 1. Finansije, bankarstvo i osiguranje,
 2. Međunarodna ekonomija,
 3. Poslovna ekonomija,
 4. Kvantitativne analize.

Odsjek Finansije, bankarstvo i osiguranje sadrži dva usmjerenja:

   a. Računovodstvo i revizija;

   b. Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje;

Odsjek Međunarodna ekonomija nema posebnih usmjerenja.

Odsjek Poslovna ekonomija sadrži usmjerenje Menadžment i preduzetništvo.

Odsjek Kvantitativne analize nema posebnih usmjerenja.

 

 

Sadržaj nastavnog plana dodiplomskih akademskih studija “Ekonomija i poslovno upravljanje“ Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci

 

Prva godina studija

Naziv predmeta

Zimski semestar

Ljetni semestar

ECTS

P

V

P

V

Osnovi ekonomije

4

2

 

 

8

Ekonomika preduzeća

4

2

 

 

8

Poslovna informatika

3

2

 

 

6

Matematika za ekonomiste

4

4

 

 

8

Statistika

 

 

4

3

8

Poslovno pravo

 

 

3

2

6

Finansijsko računovodstvo

 

 

4

3

8

Menadžment

 

 

4

2

8

UKUPNO:

15

10

15

10

60

 

Druga godina studija

Naziv predmeta

Zimski semestar

Ljetni semestar

ECTS

P

V

P

V

Mikroekonomija

4

3

 

 

8

Monetarne i javne finansije

4

2

 

 

8

Upravljačko računovodstvo

4

3

 

 

8

Izborni predmet 1:

3

2

 

 

8

Makroekonomija

 

 

4

3

8

Međunarodni ekonomski odnosi

 

 

4

2

7

Finansijski menadžment

 

 

4

2

8

Finansijska matematika

 

 

4

2

7

UKUPNO:

15

10

16

9

60

 

Izborni predmeti za drugu godinu:

 1. Organizacija
 2. Sociologija za ekonomiste
 3. Ekonomske doktrine
 4. Poslovna kultura i etika
 5. Teorija i modeli odlučivanja 

 

NAPOMENA: Nastava na III i IV godini studija po novom planu i programu izvodiće se od akademske 2016/2017. i 2017/2018. godine respektivno.

 

 

Studij Ekonomskog fakulteta na I ciklusu studija organizuje se na studijskom programu: „Ekonomija“ (od akademske 2007/2008. godine) – nastava se izvodi na III i IV godini studija u akademskoj 2015/2016. godini

Studijski program sadrži četiri odsjeka:

 1. Finansije, bankarstvo i osiguranje,
 2. Međunarodna ekonomija,
 3. Poslovna ekonomija,
 4. Kvantitativne analize.

Odsjek Finansije, bankarstvo i osiguranje sadrži dva usmjerenja:

   a. Računovodstvo i revizija;

   b. Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje;

Odsjek Međunarodna ekonomija nema posebnih usmjerenja.

Odsjek Poslovna ekonomija sadrži usmjerenje Menadžment i preduzetništvo.

Odsjek Kvantitativne analize nema posebnih usmjerenja.

 

Treća godina studija

Naziv predmeta

Zimski semestar

Ljetni semestar

ECTS

P

V

P

V

Monetarne i javne finansije

4

2

 

 

8

Poslovni strani jezik I

3

3

 

 

6

Revizija

4

3

 

 

8

Menadžment ljudskih resursa

4

2

 

 

8

Preduzetnička ekonomija

 

 

4

2

8

Marketing

 

 

4

2

8

Ekonomsko matematički modeli i metode

 

 

4

4

8

Poslovni strani jezik II

 

 

2

3

6

UKUPNO:

15

10

14

11

60

 

Četvrta godina studija

ODSJEK: FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANjE

Smjer: Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta

Zimski semestar

Ljetni semestar

ECTS

P

V

P

V

Analiza hartija od vrijednosti

3

3

 

 

8

Strateški finansijski menadžment

2

2

 

 

8

Finansijska tržišta

2

2

 

 

6

Teorija i politika bilansa

4

3

 

 

8

Specijalna računovodstva

 

 

4

3

7

Računovodstveni informacioni sistemi

 

 

3

3

5

Revizija finansijskih izvještaja

 

 

3

2

7

Izborni predmet

 

 

2

2

6

Diplomski rad

 

 

 

 

5

UKUPNO:

11

10

12

10

60

 

Smjer: Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta

Zimski semestar

Ljetni semestar

ECTS

P

V

P

V

Finansijska tržišta

2

2

 

 

6

Teorija i politika bilansa

4

3

 

 

8

Ekonomika osiguranja

4

2

 

 

8

Međunarodno finansiranje

3

2

 

 

8

Bankarstvo

 

 

4

2

7

Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava

 

 

4

2

7

Elektronsko poslovanje

 

 

3

3

5

Izborni predmet

 

 

2

2

6

Diplomski rad

 

 

 

 

5

UKUPNO:

13

9

13

9

60

 

ODSJEK: POSLOVNA EKONOMIJA

Smjer: Međunarodna ekonomija

Naziv predmeta

Zimski semestar

Ljetni semestar

ECTS

P

V

P

V

Ekonomika Evropske unije

4

2

 

 

8

Međunarodno finansiranje

4

2

 

 

8

Spoljnotrgovinsko poslovanje

4

2

 

 

8

Izborni predmet

2

2

 

 

6

Međunarodno poslovno pravo

 

 

4

2

6

Savremeni ekonomski sistemi

 

 

4

2

6

Međunarodni marketing

 

 

4

2

7

Izborni predmet

 

 

2

2

6

Diplomski rad

 

 

 

 

5

UKUPNO:

14

8

14

8

60

 

Smjer: Menadžment i preduzetništvo

Naziv predmeta

Zimski semestar

Ljetni semestar

ECTS

P

V

P

V

Strategijski menadžment

4

2

 

 

8

Upravljanje marketingom

3

2

 

 

8

Menadžment kvaliteta

3

2

 

 

8

Izborni predmet

2

2

 

 

6

Istraživanje tržišta

 

 

4

2

7

Ekonomika i upravljanje malim i srednjim preduzećima

 

 

4

2

7

Upravljački informacioni sistemi

 

 

4

2

5

Izborni predmet

 

 

2

2

6

Diplomski rad

 

 

 

 

5

UKUPNO:

12

8

14

8

60

 

IZBORNI PREDMETI

Smjer: Računovodstvo i revizija

Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava (8. semestar)

Projektovanje informacionih sistema

Ekonomija javnog sektora

Interni nadzor

Menadžment investicija

Smjer: Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje

Tarife u osiguranju

Bazelski principi

Strateški finansijski menadžment (7. semestar)

Revizija finansijskih izvještaja (8. semestar)

Smjer: Međunarodna ekonomija

Finansijska tržišta (7. semestar)

Svjetska tržišta

Ekonomika i razvoj nacionalne privrede

Ekonomske doktrine

Smjer: Menadžment i preduzetništvo

Ekonomika i razvoj nacionalne privrede

Menadžment investicija

Ekonomska statistika

Finansijska tržišta (7. semestar)