Studiji > Predmeti
Procjena vrijednosti preduzeća
dr Goran RADIVOJAC,
Nosilac predmeta


Ovladavanje metodologijama za rješavanje jednog od najsloženijih problema u mikroekonomiji.
Šifra predmeta : Status predmeta: Semestar: Fond časova: ECTS bodova:
2I14BPVP I IX ili X 2+2 5

Nastavnici: dr Dragan MIKEREVIĆ, redovni profesor
dr Goran RADIVOJAC, vanredni profesor
dr Duško ŠNJEGOTA, vanredni profesor
Uslovljenost drugim predmetima: -
Ishodi učenja (stečena znanja): Osposobljavanje studenata za razumijevanje vrijednosti preduzeća, upoznavanje s propisima i metodologijama kako da se dođe do spoznaje o objektivnoj vrijednosti preduzeća.
Sadržaj predmeta: Pojmovna razgraničenja o vrijednosti preduzeća; Razvoj vrednovanja preduzeća; Predmet i svrha procjene; Uloga procjenjivača u vrednovanju preduzeća; Preporučena forma i sadržaj izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća; Osnova za procjenu vrijednosti preduzeća; Ocjena privrednih politika, tržište robe i usluga i konkurentne sposobnosti preduzeća; Finansijska analiza; Procjena vrijednosti preduzeća; Principi procjene; Izbor metoda procjene; Metode procjene supstance; Prinosne metode; Test o prihvatljivosti rocjene vrijednosti.
Metode nastave i savladavanje gradiva: Predavanja i vježbe u okviru predviđenog fonda sati.
Literatura: Mikerević, D. (2009). Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća. Banja Luka: Finrar;
Rodić, J. (2003). Poslovne finansije i procena vrednosti preduzeća. Beograd: Ekonomika;
Mikerević, D. (2009). Finansijski menadžment. Banja Luka: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci; i Finrar.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvij 1 (0-20 bod); Kolokvij 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova); Pohađanje nastave (2 boda); Aktivnosti na nastavi (0-8 bodova)
Posebna naznaka za predmet: