O nama > Istorijat
Istorijat

OD FEBRUARA 1975. DO AVGUSTA 2016. GODINE
U februaru 2016. godine, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci obilježio je 41 godina svog postojanja i rada. Da bi čitaoci i generacije koje dolaze lakše mogli da shvate i da se upoznaju s nastankom i djelatnošću Fakulteta, potrebno je napraviti kratak osvrt na nastanak i dosadašnji rad. U istoriji ovog Fakulteta više je značajnih datuma. Među njima je  najznačajniji  dan kada je Skupština opštine, danas Grada Banje Luke, http://www.banjaluka.rs.ba/, donijela odluku o osnivanju ovog Fakulteta.

Hram Hrista spasitelja 

 Banski dvor

  

 

Tako je dana 06.02.1975. godine, Skupština opštine Banje Luke na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Društveno - političkog vijeća, i Vijeća mjesnih zajednica donijela odluku o osnivanju Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci. Kao prethodnica Ekonomskog fakulteta je otvaranjem Centra Ekonomskog fakulteta iz Rijeke u Banjoj Luci 1961. godine koje je podstaklo opredjeljenje mladih ljudi da studiraju ekonomiju.
Pravno ustanovljavanje današnjem Fakultetu jeste osnivanje odjeljenja Ekonomskog Fakulteta iz Sarajeva u Banjoj Luci  01.11.1974. godine. Tako su  počela  prva predavanja za generaciju potencijalno budućih 169 diplomiranih ekonomista. Od tog broja, njih 100 je položilo sve ispite iz prve godine do oktobra 1975. godine, te upisalo drugu godinu studija. To je zaista zavidan uspjeh, jer se za upis više godine nije mogao prenositi ni jedan ispit; što upućuje da se radilo o generaciji vrijednih studenata, kao i opredjeljenju tadašnje države da studiraju samo oni koji su sposobni i riješeni da završe studij.
Od ukupnog broja upisanih na vrijeme, a to znači u školskoj 1977/78. godini, diplomiralo ih je 27, ili 15,98%.

Osnivanjem Fakulteta i upisom prve generacije studenata  1975/76, upisano je y prvoj godini novih 250 studenata. Sa tom školskom godinom, de facto i de jure, počeo je ca radom Ekonomski fakultet u Banjoj Luci, jep je 30.09.1975. godine konstituisan prvi Savjet Fakulteta, te izabran prvi dekan Fakulteta. Odgovornost i čast da bude prvi dekan Ekonomskog Fakulteta pripala je prof. dr Jovanu Rodiću, koji je ranije biran u nastavničko zvanje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Bila je to odgovorna i teška obaveza, praviti fakultet bez osnovnih materijalnih i kadrovskih resursa. Nije bilo prostora,  kadra,  finansijskih sredstava,  ničega osim upisanih studenata.  Ali  kada ima studenata, odgovorni profesori radiće tako da nadomjeste nedostatak ostalih uslova u realizaciji nastavnog procesa.
Studenti prvih generacija imali su izuzetno poštovanje prema prof. dr Jovanu Rodiću i ostalim nastavnicima i saradnicima, jer su bili svjesni prednosti studiranja u svom gradu, kao i korektnog odnosa nastavničkog i drugog osoblja prema studentima. Taj odnos i danas se poštuje između nastavnika i studenata, što je postao, na neki način, kodeks odnosa na Fakultetu.

Naš Fakultet spada u red srednje generacije članica Univerziteta u Banjoj Luci, http://www.unibl.rs.sr/.  U vezi s tim, uslovno govoreći, sve njegove članice mogu se podijeliti u tri generacije, posmatrano po godištima nastanka pojedinih njegovih visokoškolskih organizacija.


 

Zgrada Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

 

U prvoj generaciji su oni fakulteti koji su osnovani znatno prije osnivanja Univerziteta. To cy Tehnički fakultet (odnosno Elektrotehnički i Tehnološki), Viša pedagoška škola i Viša ekonomsko-komercijalna škola.
Druga generacija su oni fakulteti koji su osnovani neposredno prije ili poslije osnivanja Univerziteta. Pored našeg Fakulteta, u toj su generaciji Pravni, Mašinski i Medicinski fakultet.
U trećoj generaciji su oni fakulteti koji su osnovani poslije 1991. godine, a takvih je preostalih 7 visokoškolskih organizacija: Filozofski fakultet, Šumarski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Akademija umjetnosti i Fakultet za fizičku kulturu i sport. Tokom 2009. godine osnovani su Rudarski fakultet u Prijedoru, Fakultet političkih nauka i Filološki fakultet.

 

Kampus Univerziteta u Banjoj Luci

 

I pored činjenice da nismo u grupi najstarijih visokoškolskih institucija Univerziteta u Banjoj Luci, može se ustvrditi da smo među najorganizovanijim, najopremljenijim i odgovornijim članicama Univerziteta po izvršavanju funkcija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske.
U nastojanjima da dođe do takvih obilježja, naš Fakultet je prošao četiri faze razvoja. Prva faza se poklapa sa periodom od 1975. do 1978. godine.
To je period koji je počeo sa osnivanjem, a nastavio sa kadrovskim i materijalno-finansijskim jačanjem kolektiva, te rješavanjem prostornog problema. Kada je y pitanju prostor, Fakultet je do ljetnog semestra školske 1976/77. godine radio u prostorijama Osnovne škole “Georgi Stojkov – Rakovski“, da bi od tada koristio dio prostora, kao podstanar, tadašnje VEKŠ. Sa ukidanjem VEKŠ-a 1980. godine, Fakultet je postao njegov pravni nasljednik i vlasnik  zgrade u kojoj smo i danas.
Za to razdoblje, takođe, karakteristična je bila spremnost tadašnjeg Republičkog izvršnog vijeća da obezbijedi odgovarajuće pretpostavke za razvoj novoformiranih fakulteta i univerziteta, što se pozitivno odražavalo na njihovo funkcionisanje. Primjera radi, rijetki su u to vrijeme bili univerzitetski nastavnici koji nisu imali riješeno stambeno pitanje, što je zasluga kako nadležnih organa Grada Banje Luke, tako i tadašnjeg Republičkog izvršnog vijeća BiH.
Druga faza u životu našeg Fakulteta, (koja se i ne može nazvati fazom razvoja), vezana je za period od 1991. do 1995. godine, ili period građanskog rata koji je počinjao na prostorima Hrvatske i snažno se odražavao na ove naše prostore; da bi buknuo svom razornom silinom na području SR BiH.  Karakteristike ovog perioda su:

 • prekid svih naučnih i stručnih kontakata sa svim ekonomskim fakultetima bivše SFRJ, izuzev sa ekonomskim fakultetima iz Srbije,
 • vrlo izražena fluktuacija studenata i nastavnog kadra,
 • materijalno - finansijska kriza,
 • potpuna izolacija od savremenih naučnih tokova,
 • skoro cijela muška populacija studenata više je bila u jedinicama Vojske Republike Srpske nego u studentskim klupama;
 • takođe, jedan broj nastavnog osovlja bio je aktivan učesnik  rata,
 • naučno-istraživački rad u potpunosti je prestao.

I pored toga, nastava na našem Fakultetu nije prekidana ni jednog dana, ispiti su redovno držani prema rasporedima koji su bili poznati unaprijed za čitavu školsku godinu.
Sa ove distance gledajući, zasigurno, kazaćemo: umijeće je bilo opstati, odnosno ne ugasiti se radeći u onakvim uslovima. Opstali smo zahvaljujući dobrim dijelom pomoći koju smo imali od kolega sa ekonomskih fakulteta iz Srbije, zbog čega im i danas kažemo jedno veliko hvala; i, razumljivo, pregalačkim radom svih zaposlenih na Fakultetu i volji studenata da uče i pohađaju nastavu u trenucima kada nisu bili u vojnim jedinicama. Posebno treba istaći aktivnost i umijeće tadašnjeg dekana prof. dr Vladislava Đurasovića i njegovih prodekana.
Od završetka građanskog rata u BiH nastupa treća faza razvoja Fakulteta. Ovo je period koji traje do danas i koji je karakterističan po razvoju u pravom smislu riječi.

Hol Fakulteta.JPG

Hol Fakulteta  

Ekonomski fakultet BL 29.JPG

Ulaz u zgradu Fakulteta

                                                    

Finansijska situacija Fakulteta se znatno poboljšala u odnosu na raniji period. Izvršena je neophodna sanacija zgrade Fakulteta, opremljene su dvije računarske sale sa 120 mjesta, koje su svakodnevno na raspolaganju studentima, svi kabineti su opremljeni personalnim računarima. Fakultet je otvoren za saradnju sa evropskim i američkim fakultetima istog usmjerenja. Većina naših profesora i asistenata je boravila na dužim ili kraćim studijskim istraživanjima na nekom od svjetskih univerziteta. Jedan broj naših studenata, takođe, uključuje se u realizaciju međunarodnih projekata. Fakultet je uključen u međunarodni tempus projekat, iz koga izlazi obogaćen savremenim iskustvima u organizaciji nastavnog procesa, doniran sa novom nastavnom opremom, sa novim spoznajama o tendencijama u pojedinim oblastima ekonomske teorije i prakse. Usvojena je nova organizacija Instituta koji je od organizacione jedinice Fakulteta registrovan sa svojstvom pravnog lica, pod nazivom Institut ekonomskih nauka. Institut posljednjih godina radi znatno uspješnije nego prije 1992. godine, kada je na tržištu bilo lakše doći do posla nego danas.

                                                 
Četvrta faza rada Ekonomskog Fakulteta otpočinje donošenjem Zakona o visokom obrazovanju krajem 2006. godine. Tim Zakonom Univerzitet je ustanovljen kao integrisani i čija djelatnost treba da se odvija shodno bolonjskom procesu. Tako je došlo do gašenja svojstava pravnih lica svih fakulteta, ukinuti su žiro računi Fakulteta. Ono što predstavlja stabilizirajući faktor za dobar rad jeste činjenica da je tokom 2007. godine izvršena kompletna sanacija zgrade Fakulteta od 3.200 metara kvadratnih, izmjenom instalacija koje su dotrajale, novim internetskim razvodom, vatrodojavnim sistemom i novim namještajem. Tokom 2008. godine izvršena je dogradnja četvrtog sprata u površini od 1000 kvadratnih metara novog prostora sa ugrađenim panoramskim liftom i novim prostorom za odmor studenata, koga smo ga nazvali „studentski klub“.


Studentski klub 1.JPGStudentski klub.JPG 

Studentski klub

 
Na ovaj način Fakultet, sa 4.054,73 m2 prostora, ispunjava 55% potrebnog prostora u odnosu na broj studenata, a prema Pravilniku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Svi kabineti su opremljeni računarima, a za studente su postavljena 4 računara s pristupom internetu. U ova dva projekta Vlada Republike Srpske je uložila 1,7 miliona evra. Studenti, nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Fakultetu duguju Vladi Republike Srpske veliku zahvalnost i ulažu napore da se to namjenski koristi i čuva za buduće generacije.


Predsjednik i premijer svecano otvaranje.jpg 

Svečano otvaranje renovirane zgrade Ekonomskog fakulteta

Predsjednik Republike Srpske, Akademik Rajko Kuzmanović Dekan prof. dr Novak Kondić i Predsjednik Vlade Republike Srspke, Milorad Dodik.

 

Ekonomski fakultet u Banjoj Luci je sa izvođenjem prvih generacija diplomiranih studenata, kadrovskim jačanjem, yspostavljanjem saradnje sa drugim fakultetima sa prostora SFRJ stvorio uslove da otpočne i sa postdiplomskim magistarskim i specijalističkim studijima.
Počev od školske 1979/80. godine, kada je upisana i prva generacija budućih magistara nauka, do danas su na 14 magistarskih postdiplomskih studija iz oblasti organizacije i rukovođenja, odnosno menadžmenta, izvoznog marketinga, finansijskog menadžmenta, tranzicije i rekonstrukcije privreda postsocijalističkih država, svjetske privrede i Evropske unije, upisana 1178 studenta. Na žalost, od tog broja je i apsolutno i relativno mali broj završio započete studije – njih svega 137.
Prvi magistarski rad na našem Fakultetu odbranjen 23.10.1982. godine. Kandidat za magistra nauka bila je gospođa Nada Adamović.
Svaki naredni viši nivo obrazovanja Ekonomski fakultet je uvodio u proces tek kada bi se napravila pouzdana procjena da se raspolaže sa dovoljnom, kritičnom masom vlastitog naučnog kadra koji je y stanju da odgovori zahtjevnom nivou višeg stepena naučnog obrazovanja, kao što je doktorska disertacija iz oblasti ekonomskih nauka.
Na našem Fakultetu prva odbrana doktorske disertacije obavljena je 26.12.1986. godine. Prvi doktorant bio je mr Aleksandar Kresojević.
Do pojave prve doktorske disertacije, Fakultet je sticao desetogodišnje iskustvo naučnoistraživačke institucije – dovoljno da odgovori novim zahtjevima koji se postavljaju pred institucije ove vrste da bi bile kvalifikovane, ne samo formalno već i suštinski, da brane i odbrane naučne doprinose koji izlaze pod firmama ovih institucija.
Od osnivanja do danas, na ovom Fakultetu naučni stepen doktora nauka je steklo 63 kandidata.
Dinamičan razvoj našeg okruženja postavljao je pred Fakultet od samog početka brojne, složene i odgovorne zadatke. Njihovo rješavanje zahtijevalo je razvoj naučno-nastavnog kadra i naučnog rada, razvoj teorijske misli u oblasti ekonomske nauke, neprekidno usavršavanje nastavnog plana i programa u skladu sa razvitkom ekonomske nauke. Da bi obezbijedili da budemo u funkciji privrede i društva u cjelini, kontinuirano smo inovirali planove i programe. Za ovih 40  akademskih godina Fakultet je implementirao 8 nastavnih planova, dok se usklađivanje nastavnih programa pojedinih disciplina postavlja kao tekući zadatak za svakog odgovornog profesora i asistenta.
U realizaciji svih nastavnih planova i programa učestvovalo je 158 nastavnika i asistenata. Počelo je sa 12 nastavnika i 5 asistenta u prvoj školskoj godini  - 1975/76, da bi se iz godine u godinu pokrivenost nastavnog procesa kadrovski povećavala sve do početka građanskog rata u BiH. Nakon tog rata, slijedi ponovo faza kadrovskog, i kvalitativnog i kvantitativnog jačanja Fakulteta. Predavanja jednog broja naših profesora bila su takvog naučnog i pedagoškog nivoa da bi ih za svojim katedrama poželjeli mnogi razvijeni univerziteti u svijetu.
U tom smislu, generacijama studenata ovog Fakulteta ostaće u trajnom sjećanju profesori  koji su bili profesori par ekselans; čija su se predavanja dugo pamtila; koji su bili dosljedni u ispitivanju i ocjenjivanju studenata; koji su svaki svoj čas držali sa puno žara, zanosa i energije kao da drže prvi čas; koji su kao takvi uzori nama mlađim kolegama da, ako budemo njima sličnih htijenja, stvorimo osnovu da ovaj Fakultet bude rasadnik novih ideja u ekonomskoj nauci i struci. Njima, mlađe generacije, za temelje koje su nam postavili, duguju veliku, istinsku i kolegijalnu zahvalnost.
U četrdesetogodišnjem periodu na Fakultetu je bilo i profesora koji nisu postizali zapaženije rezultate u radu sa studentima, pa im se fakultet morao zahvaliti na dotadašnjem angažovanju.
Egzistirajući 40 godina, Ekonomski fakultet u Banjoj Luci razvio je naučne i nastavne veze sa svim ekonomskim fakultetima u bivšoj SFRJ, a prije svih sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu. Te veze su, zasigurno, više koristile našem Fakultetu nego navedenim fakultetima: mi smo tek nastajali, a oni su već imali zavidnu tradiciju. Treba biti iskren pa reći da je odnos ova tri fakulteta prema našem Fakultetu do 1991. godine bio takvog intenziteta da se dokazivalo da nauka ne može imati granice.


34. godisnjica Naucni skup.JPG 

Naučni skup

 

U toku proteklog rata Fakultet je održavao veze sa ekonomskim fakultetima u Srbiji, te Istočnom Sarajevu i Brčkom. Komunikacije sa ekonomskim fakultetima iz predratne SRBiH nije bilo sve do 1997. godine. Od tada naša saradnja sa ekonomskim fakultetima u Sarajevu i Mostaru bilježi uzlaznu putanju. Uglavnom, riječ je o vezama koje proizilaze iz zajedničkog rada u realizaciji pojedinih projekata u okviru tempus programa. Istina, nisu više rijetkost ni zajednička istraživanja u projektima izvan ovog programa, a koji su finansirani od strane Savjeta ministara BiH ili nekih međunarodnih organizacija. S te tačke gledišta, naša saradnja sa ekonomskim fakultetima u Sarajevu i Mostaru dobija intenzitet prijeratne komunikacije.

Od 2006. godine otpočeli su redovni polugodišnji sastanci dekana ekonomskih fakulteta u BiH. Većina dekana ovih fakulteta je shvatila potrebu da sarađujemo i razmjenjujemo iskustva, dostignuća i identifikujemo poteškoće koje su nam zajedničke.  Saradnja je neophodna, bez obzira na sve postojeće razlike, jer BiH je mali prostor kojeg karakterišu isti ekonomsko-socijalni problemi. Konačno, nastavnici zaposleni u visokoškolskim institucijama moraju pokazati mladim ljudima, ali i ostali građanima, da zajedničke interese treba razvijati i unapređivati.
Danas, Ekonomski fakultet ima potpisane i formalne ugovore o tehničko-poslovnoj saradnji sa ekonomskim fakultetima Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Tuzli, Zenici, Sarajevu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Podgorici, Kosovskoj Mitrovici, Subotici, Prištini, Veleučilištem „Marko Marulić“ iz Knina, Visokom školom za poslovnu ekonomiju iz Čačka, kao i sa savezima računovođa i revizora Republike Srpske i Republike Srbije.
Kada je u pitanju naša saradnja sa fakultetima istog usmjerenja van prostora Srbije i BiH, odnosno zapadnoevropskim i američkim univerzitetima, stanje je povoljno, što proizilazi iz činjenice da smo u toj oblasti postigli više za posljednjih 15 godina nego za prethodnih 20 godina zajedno. Ekonomski fakultet potpisao je sporazum o saradnji i partnerstvu sa  ISCTE Business School , Lisbon, Visokom školom za ekonomiju i menadžment FOM, Esen i Međunarodnom  visokom školom za biznis Univerziteta za primijenjene nauke Fontys, Venlo. Takođe, prije rata skoro je bilo nezamislivo da asistenti dobiju šansu da idu na studijska istraživanja u inostranstvo. Danas, to je praksa.
Fakultet je do sada upisalo 12304 studenta. Od toga broja, zaključno sa 17.11.2016. godine,  diplomiralo je 5647 studenata. Na Ekonomskom fakultetu trenutno je aktivno 1274 studenta.
Ekonomski fakultet u Banjoj Luci danas je visokoškolska institucija koja se diči sljedećim dostignućima i vrijednostima:

 • Tradicija i savremenost – 41 godina postojanja i uspješnog rada.
 • Savremen nastavni plan i program, kao i način izvođenja nastave i ocjenjivanja studenata, po uzoru na najkvalitetnije obrazovne ustanove ovog tipa u Evropi i svijetu (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci je pionir provođenja odredbi Bolonjske deklaracije u RS i BiH. Vi ćete biti deseta generacija studenata koja studira po bolonjskim principima studiranja).
 • Predavači su istaknuti stručnjaci iz oblasti koje predaju i uspješni privrednici - tako da imamo jedinstven spoj nauke i prakse. Vježbe će držati viši asistenti i asistenti: doktori, doktoranti i postdiplomci koji su birani iz redova najboljih studenata.

Nnv.JPG

 Nastavnici i saradnici

 

 • Ukupno 2 profesora emeritusa, 1 akademik, 12 redovnih profesora, 7 vanrednih profesora, 14 docenata, 1 profesora stranih jezika, 3 viša asistenta doktora nauka, 17 viših asistenata magistara nauka. Ukupno 55 nastavnika i saradnika u stalnom radnom odnosu.
 • Pokrivenost vlastitim kadrom na I ciklusu studija je 100%.
 • Od akademske 2010/2011. godine, 120 studenata je upisano kao prva generacija na diplomskim jednogodišnjim master studijima (4+1) na kojima predaju, pored profesora sa našeg Fakulteta i menintni stručnjaci sa ekonomskih fakulteta iz Beograda, Zagreba, Podgorice, Sarajeva, Mostara, Istočnog Sarajeva, Bijeljine, Brčkog, Niša i Kragujevca.
 • Potpuno poštovanje rasporeda predavanja i ispitnih rokova za cijelu akademsku školsku godinu koji se objavljuju na našoj internetskoj stranici www.efbl.org i oglasnoj tabli Fakulteta odmah na početku godine, tako da se ne može desiti, recimo, da spremite neki ispit a da se ispitni rok ne održi, ili drastično pomjeri.
 • Veliki prostorni kapacitet od 4054,73 m2 koji omogućava komforno i kontinuirano izvođenje nastavih, kao i vannastavnih aktivnosti.
 • Fakultet nema arhitektonskih barijera, te sa panoramskim liftom omogućuje i studentima sa invaliditetom da imaju pristup amfiteatrima i kabinetima.
 • Visoka tehnička opremljenost fakulteta (2 računarske sale sa 94 novih računara, projektorima, laptop računarima, skenerima, stalnom internetskom konekcijom, itd.).
 • Radi olakšanja odvijanja nastavnog procesa i praćenja savremenih trendova u oblasti obrazovanja, na Fakultet je uveden internetski servis (FIS), pomoću koga studenti prijavljuju ispite elektronskim putem.
 • Sva obavještenja, kao i rezultati ispita mogu se provjeriti na internetskoj stranici Fakulteta, a kontakti studenata i profesora se mogu obavljati i putem elektronske pošte, ili preko internetskog foruma našeg Fakulteta, te redovnih konsultacija sa studentima.
 • Širok dijapazon vannastavnih aktivnosti, koje se odvijaju na Fakultetu, omogućava studentima da razvijaju svoju kreativnost, stiču nova znanja iz oblasti koje ih posebno zanimaju, kao i da zarade novac od tih aktivnosti. Studenti našeg Fakulteta, naročito studenti treće i četvrte godine, učestvovali su i učestvuju u brojnim domaćim i međunarodnim projektima visokog ranga, pod mentorstvom dekana i pojedinih profesora, putem raznih organizacija na Fakultetu.
 • Mogućnost odlaska u inostranstvo na razne seminare, obuke i slično preko Saveza studenata Ekonomskog fakulteta, AIESEC-a ili neke od organizacija sa kojima sarađujemo.
 • Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske je u januaru 2010. godine izvršilo rangiranje svih časopisa na prostoru Republike Srpske. Časopis Ekonomskog fakulteta „Acta Economica“ tada je dobio karakter naučnog časopisa nacionalnog značaja. Međutim, ponovnim rangiranjem naučnih časopisa od strane Ministarstva nauke i tehnologije od 31.01.2014. „Acta Economica“ je rangirana kao prvi časopis iz oblasti ekonomskih nauka (i prvi na listi uopšte). Samim tim, sada ima karakter vodećeg naučnog časopisa nacionalnog značaja prema članu 19. stav 4. Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija.
 • Od decembra 2010. godine „Acta Economica“ ima vlastiti sajt www.actaeconomica.efbl.org.
 • Ponašanje, međusobni odnos i saradnja između osoblja i studenata regulisan je Kodeksom o ponašanju zaposlenih radnika i studenata Ekonomskog fakulteta, koji možete pronaći na internetskoj stranici Fakulteta.
 • Veliki stepen uspjeha u poslovnom životu kod diplomiranih ekonomista koji su završili ovaj Fakultet (rijetki su oni koji su u roku završili ovaj Fakultet a nisu odmah po diplomiranju dobili posao u nekoj od najprestižnijih firmi u Republici Srpskoj). Diplomirani ekonomisti sa našeg Fakulteta su brokeri u bankama, zaposlenici u osiguravajućim kućama, direktori u vodećim preduzećima, državnim institucijama, a najbolji su ostali na Fakultetu kao asistenti.

Predsjednik Republike Srpske akademik dr. Rajko Kuzmanović 1. novembra 2010. godine uručio je najveće priznanje Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci: Orden Njegoša I reda, a u povodu 35 godina uspješnog rada i postojanja.

Predsjednik RS i dekan.jpg

Predsjednik Republike Srpske akademik Rajko Kuzmanović i
dekan prof. dr Novak Kondić

http://www.efbl.org/upload/dokumenti/odlikovanje.jpg

Orden Njegoša I reda

 

Početkom 2011. godine, Ekonomski fakultet je potpisao ugovor o ekskluzivnom partnerstvu sa Hypo Alpe Adria Group na dvije godine, u okviru kojeg je ekskluzivni partner donirao Fakultetu 50 laptop računara posljednje generacije.  

 


Vlčan i Kondić
09. februar 2011. godine – Samuel Vlčan, direktor Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
i prof. dr Novak Kondić, dekan Ekonomskog fakulteta

 

Dekani i prodekani na Fakultetu od osnivanja do danas


1975 - 1977.
Dekan: dr Jovan Rodić, vanredni profesor
Prodekan: dr Hamdija Talović, vanredni profesor
1977.
Dekan: dr Hamdija Talović, vanredni profesor
1977 - 1979.
Dekan: dr Vojislav Otašević, redovni profesor
Prodekan: dr Sabahudin Osmančević, vanredni profesor
Prodekan: mr Ivan Marković, asistent
1979 - 1981.
Dekan: dr Kjazim Krajišnik, redovni profesor
Prodekan za nastavu: mr Boro Pašalić, docent
Prodekan za NIR: mr Ivan Marković, docent
1981 - 1985.
Dekan: dr Sabahudin Osmančević, redovni profesor
Prodekan: dr Šefkija Berberović, vanredni profesor
Prodekan: dr Stojan Stojaković, docent
Prodekan: dr Dragutin Sokal, vanredni profesor
Prodekan: dr Slobodan Đorđić, docent
1985 - 1986.
Dekan: dr Ivan Marković, vanredni prof.
Prodekan za nastavu: dr Stanko Stanić, docent
Prodekan za NIR: dr Dževad Medić, vanredni profesor
- 1987.
Dekan: dr Krstan Malešević, vanredni profesor
Prodekan za nastavu: dr Stanko Stanić, docent
Prodekan za NIR: dr Dževad Medić, vanredni profesor
- 1989.
Dekan: dr Šefkija Berberović, redovni profesor
Prodekan za nastavu: dr Rajko Tomaš, docent
Prodekan za NIR: dr Ranko Lončarević, docent
1989 - 1991.
Dekan: dr Šefkija Berberović, redovni profesor
Prodekan za nastavu: dr Jasmin Komić, docent
Prodekan za NIR: dr Ranko Lončarević, docent
- 1992.
Dekan: dr Sabahudin Osmančević, redovni profesor
Prodekan za nastavu: dr Jasmin Komić, docent
Prodekan za NIR: dr Ranko Lončarević, docent
- 1994.
Dekan: dr Ranko Lončarević, docent
Prodekan za nastavu: dr Jasmin Komić, docent
Prodekan za NIR: dr Mladen Ivanić, docent
1994 - 1996.
Dekan: dr Vladislav Đurasović, redovni profesor
Prodekan za nastavu: dr Stevan Beslać, docent
Prodekan za nastavu: dr Rajko Tomaš, docent
Prodekan za nastavu: dr Jasmin Komić, docent
Prodekan za NIR: dr Mladen Ivanić, docent
1996 - 1998.
Dekan: dr Vladislav Đurasović, redovni profesor
Prodekan za nastavu: dr Jasmin Komić, docent
Prodekan za NIR: dr Mladen Ivanić, docent
1998 - 2000.
Dekan: dr Stanko Stanić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu: dr Jasmin Komić, vanredni profesor
Prodekan za NIR: dr Zdravko Todorović, docent
2000 - 2002.
Dekan: dr Stanko Stanić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu: dr Jasmin Komić, vanredni profesor
Prodekan za NIR: dr Zdravko Todorović, docent
2002 - 2006.
Dekan: dr Stanko Stanić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu: dr Ratko Kravaraušić, vanredni profesor
Prodekan za NIR: dr Nikola Vukmirović, vanredni profesor
2006 - 2008.
Dekan: dr Novak Kondić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu: dr Ratko Kravarušić, vanredni profesor (do 2007)
Prodekan za nastavu: mr Saša Petković, viši asistent (od 2007)
Prodekan za NIR: dr Vesna Aleksić Marić, vanredni profesor
2008 - 2016.
Dekan: dr Novak Kondić, redovni profesor
Prodekan za nastavu: dr Saša Petković, docent
Prodekan za NIR: dr Dragan Mikerević, redovni profesor

2016 - danas
Dekan: dr Stanko Stanić, redovni profesor
Prodekan za nastavu: dr Saša Petković, vanredni profesor
Prodekan za NIR: dr Goran Popović, redovni profesor