O nama > Rukovodilac alumni centra
Rukovodilac alumni centra

Alumni centrom rukovodi rukovodilac centra, kojeg imenuje Nastavno-naučno vijeće Fakulteta iz reda nastavnika ili saradnika Ekonomskog fakulteta na prijedlog dekana Fakulteta, na period od četiri godine.

Rukovodilac Alumni centra je prof. dr Milenko Krajišnik.

Rukovodilac Alumni centra ima zadatak da prati i kordinira rad Alumni centra, prevashodno na razvoju baze podataka diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.