O nama > Savez studenata Ekonomskog fakulteta - SSEF
Savez studenata Ekonomskog fakulteta - SSEF

 

 

Savez studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je samostalna i interesna organizacija studenata Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci.

Savez studenata je nastao sa osnovnom namjerom da studenti na organizovan način daju svoj doprinos poboljšanju studentskog standarda i uslova života i rada studenata. Osnovni cilj djelovanja Saveza studenata su borba za ostvarivanje prava studenata, rast studentskog standarda, te poboljšanje kvaliteta izvođenja nastavnog procesa i stručnog osposobljavanja i usavršavanja studenata, a sve u cilju maksimalnog stručnog obrazovanja.

Skupština SSEF-a nalazi se na vrhu organizacione strukture SSEF-a. Skupštinu sačinjavaju izabrani predstavnici svih godina studija. Radom Skupštine SSEF-a rukovodi Predsjednik SSEF-a. Predsjedništvo SSEF-a sačinjavaju: predsjednik SSEF-a, potpredsjednik SSEF-a i menadžeri komisija SSEF-a.

Komisije čine izvršni nivo, tj. nivo na kojem se izvode sve aktivnosti Saveza studenata. U okviru Saveza studenata djeluju slijedeće komisije:

 • komisija za marketing,
 • komisija za studentski standard, 
 • komisija za humanitarni rad, 
 • komisija za kulturu, 
 • komisija za međunarodnu saradnju, 
 • komisija za sport. 

Radom komisija rukovode menadžeri, koji imaju potpunu slobodu, ali i odgovornost za organizovanje rada unutar komisija. Vezu između SSEF-a i nastavnog osoblja čine predstavnici studenata u Nastavno-naučnom vijeću Ekonomskog fakulteta, koji prisustvuju sjednicama NNV-a i imaju pravo glasa.

Aktivnosti SSEF-a su zaista mnogobrojne. Spomenućemo one koje se mogu svesti na aktivnosti naučnog, kulturnog, humanitarnog, sportskog i zabavnog karaktera:

 • organizovanje naučnih i kulturnih tribina, učešća na naučnim skupovima, seminarima i takmičenjima iz oblasti ekonomije,
 • organizovanje humanitarnih akcija,
 • organizovanje sportskih aktivnosti i učešće na studentskim sportskim manifestacijama,
 • organizovanje zabavnih večeri za studente.

Neki od najznačajnijih projekata koje je SSEF realizovao u proteklih nekoliko godina su:

 • izdavanje Studentskog lista Ekonomist,
 • izdavanje i razvoj ISIC kartica,
 • instaliranje besplatne  wirelles internet veze u holu Ekonomskog fakulteta.

Priznanje za kvalitetan rad SSEF je dobio u februaru 2009. godine. To priznanje se ogleda u Zahvalnici Dekana Ekonomskog fakulteta za pomoć u sanaciji i razvoju Fakulteta.

Savez studenata Ekonomskog fakulteta je punopravni član JASEF-a. JASEF je asocijacija studenata ekonomskih fakulteta, tijelo koje na jednom mjestu okuplja saveze studenata ekonomskih fakulteta iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske.

Ono čime će se Savez studenata u budućnosti svakako baviti jeste poboljšanje uslova studiranja po uzoru na evropske i svjetske standarde, a u okviru toga , proširenjem međunarodne saradnje i poboljšanjem razmjene studenata. Isto tako bitno, u narednom periodu će se raditi na poboljšanju komunikacije i saradnje profesora i studenata! Jedan od bitnijih projekata SSEF-a je i organizovanje i koordinisanje pohađanja praktične nastave za studente završnih godina kao obaveznu aktivnost, koja bi se na kraju priznavala i kao pripravnički staž. Između ostalog, u planu su još modernizacija slušanja predavanja i ''on line'' edukacije, razvoju samostalnog istraživanja i usavršavanja uz punu podršku fakulteta, obezbjeđivanje veće dostupnosti literature, proširenje broja stručnih nasloa u biblioteci, smanjenje cijene udžbenika i obavezne literature, i mnoštvo drugih projekata koji bi doprinijeli lakšem, a efikasnijem studiranju!