Naučni i stručni rad >

Centar za preduzetništvo, inovacije i revitalizaciju preduzeća (CIRP)

Centar za preduzetništvo, inovacije i revitalizaciju preduzeća (CIRP)Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Majke Jugovića 4

Kabinet: 106, I spart

Rukovodilac: Prof. dr Nikola Vukmirović

E-pošta: cirp@efbl.org

Tel.: 051/430-022

 

O Centru

Uloga Centara za preduzetništvo, inovacije i revitalizaciju preduzeća ( CIRP ) je da kreira, pokreće i podržava inovativne preduzetničke projekte u okviru nastavnih i istraživačkih aktivnosti koje se odvijaju na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

Centar svoju ulogu ostvaruje na način da:

  1. organizuje sticanje posebnih znanja i kreativnih vještina za rad na projektima  razvoja preduzetništva i inovativnosti za studente i zaposlene na fakultetu;
  2. promoviše značaj razvoja preduzetničkog duha, preduzetničke kulture, kreiranje novog preduzetničkog ambijenta i podiže nivo društvene svijesti o njihovom značaju u poslovanju i obrazovanju;
  3. vrši istraživanja aktuelnih svjetskih trendova u primjeni inovacija i razvoju preduzetništva te podstiče razmjenu znanja i iskustva u vezi sa razvojem preduzetništva u akademskim i privrednim krugovima;
  4. neposredno organizuje izradu naučnih i stručnih projekata vezanih za: uvođenje inovacija i internog preduzetništva u preduzeća i ustanove; za studije i elaborate revitalizacije preduzeća i unapređenja preduzetničkog ambijenta; izgradnju posebne preduzetničke infrastrukture; izradu programa mjera i aktivnti razvoja omldinskog preduzetništva i samozapošljavanja mladih i drugo.

 

Ciljevi

  1. Razvoj postojećih i uvođenja novih oblika sticanja  znanja i preduzetničkih vještina koji će promovisati fakultet i studijski program iz preduzetništva.
  2. Unapređenje praktične nastave za studente kroz saradnju Centra sa preduzećima i ustanovama
  3. Pokretanje novih oblika saradnje sa najboljim domaćim i stranim preduzećima u oblasti .preduzetničkog intelidžensa (konsalting, istraživanja, projekti, uvođenje internog preduzetništva po IGPT sistemu i pokretanje novih poslova po ISS sistemu).
  4. Kreiranje i primjena novih modela preduzetničke revitalizacije preduzeća, ustanova, službi javnog sektora i drugih organizacija.

 

Aktivnosti

1. Razvoj ZVK

Osnovna djelatnost Centra će biti praktičan rad na unapređenju znanja, vještina i kreativnosti (ZVK) vezanih za inovacije, preduzetništvo i revitalizaciju preduzeća kod studenata i istraživača zaposlenih na EFBL. U realizaciji ovih aktivnosti CIRP će imati posebnu saradnju sa  UPC, ICBL i  RARS. Svi zainteresovani će moći da učestvuju na projektima u skladu sa svojim interesovanjima, na dobrovoljnoj bazi poštujući osnovne principe projekta koji su definisani misijom i vizijom konkretnog projekta.

 

2. Nuačno-istraživački rad

Preduzetnički intelidžens razvijen u okviru istraživačkih projekata biće publikovan u okviru radova u naučnim i stručnim časopisima. Posebna pažnja biće posvećana usavršavanju postojećih metoda projektovanja i analize preduzetničkih poduhvata i sistematskom prikupljanju iskustava iz prakse.

3. Edukacija

Sve aktivnosti vezane za razvoj preduzetništva i naučno-istraživački rad u oblasti uvođenja inovacija u cilju revitalizacije preduzeća, biće usmjerene prvenstveno na edukaciju. Studenti će imati priliku da nauče psotupke i vještine pokretanja novih i revitalizacije postojećih preduzeća i ustanova što će im biti značajna referenca i prilikom zapošljavanja, a osposobiće ih i za samozapošljavanje.

4. Stručno savjetovanje

Centar će svim organizacijama zainteresovanim za razvoj preduzetništva, uvođenja inovacija i revitalizacju, pružati stručne savjete vezane za unapređenje poslovanja.

5. Međunarodna saradnja

Tranfer znanja i dobrih praksi razvoja preduzetništva iz drugih zemalja i razvoja parnerstva sa sličnim centrima za razvoj preduzetništva i inovativnosti preko međunarodnih naučnih konferencija i naučno-istraživačkih aktivnosti.