Naučni i stručni rad > Naučni i stručni rad
Naučni i stručni rad

 

Naučno-istraživačka djelatnost na Fakultetu odvija se kroz nekoliko segmenata: međunarodnom i međuuniverzitetskom saradnjom, individualnim radom i usavršavanjem nastavnika i saradnika, obukom kadrova u privredi, radom Instituta Ekonomskog fakulteta, publikovanjem naučnih i stručnih radova u vlastitom časopisu Acta Economica i časopisima od  nacionalnog i međunarodnog značaja, organizovanjem savjetovanja, naučnih skupova, konferencija i drugim aktivnostima usmjerenim na rješavanje problema iz domena ekonomije u teoriji i praksi.