Katedre > Računovodstvo i poslovne finansije
Računovodstvo i poslovne finansije

Rukovodilac katedre: dr Dragana Bašić, vanredni profesor

 

R. b.

Predmet

Godina

S

Uža naučna oblast

Nastavnik

P

Saradnik

V

Semestar

ECTS

1.

Finansijsko računovodstvo

I

O

Računovodstvo i revizija

dr Duško Šnjegota, vanr. prof.

4

Bobana Čegar, ma, v.asist.

4

2

8

mr Dražena Vujičić Radisavljević, v.asist.

2.

Upravljačko računovodstvo

II

O

Računovodstvo i revizija

dr Predrag Gajić, doc.

4

Bobana Čegar, ma, v.asist.

3

3

8

3.

Finansijski menadžment

II

O

Poslovne finansije

dr Dragan Mikerević,  red. prof.

4

dr Željana Jovičić, doc.

3

4

7

4.

Revizija

III

O

Računovodstvo i revizija

dr Novak Kondić, red. prof.

4

Svjetlana Vranješ, ma, asist.

2

5

8

5.

Finansijska tržišta

IV

O

Poslovne finansije

dr Goran Radivojac, vanr. prof.

2

dr Dragan Milovanović, v. asist.

2

7

6

6.

Ekonomika osiguranja

IV

O

Aktuarstvo

dr Dragutin Šipka, red. prof.

4

dr Nikolina Bošnjak,  doc.

2

7

8

7.

Strateški finansijski
menadžment

IV

O/I

Poslovne finansije

dr Dragan Mikerević,  red. prof.

2

dr Željana Jovičić, doc.

2

7

8

8.

Analiza hartija od vrijednosti

IV

O

Poslovne finansije

dr Dejan Mikerević, vanr. prof.

4

Odgovorni nastavnik

3

7

8

9.

Teorija i politika bilansa

IV

O

Računovodstvo i revizija

dr Jelena Poljašević, doc.

4

mr Dražena Vujičić Radisavljević, v. asist.

3

7

8

10.

Bankarstvo

IV

O

Poslovne finansije

dr Dragana Bašić, vanr. prof.

4

Odgovorni nastavnik

2

8

7

11.

Specijalna računovodstva

IV

O

Računovodstvo i revizija

dr Nikola Vukmirović, red. prof.

4

Bobana Čegar, ma, v.asist.

3

8

7

12.

Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava

IV

O/I

Računovodstvo i revizija

dr Goran Radivojac, vanr. prof.

4

mr Dražena Vujičić Radisavljević, v. asist.

2

8

7

13.

Revizija finansijskih
izvještaja

IV

O/I

Računovodstvo i revizija

dr Novak Kondić, red. prof.

3

Svjetlana Vranješ, ma, asist.

2

8

7

14.

Tarife u osiguranju

IV

I

Aktuarstvo

dr Dragutin Šipka, red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

8

6

15.

Bazelski principi

IV

I

Poslovne finansije

dr Dragana Bašić, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

8

6

16.

Interni nadzor

IV

I

Računovodstvo i revizija

dr Novak Kondić, red. prof.

2

Svjetlana Vranješ, ma, asist.

2

8

6

17.

Korporativne finansije

V

O

Poslovne finansije

dr Dragan Mikerević,  red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9

7

18.

Napredna revizija

V

O/I

Računovodstvo i revizija

dr Novak Kondić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9 (9 ili 10)

7 (5)

19.

Finansiranje javnog sektora

V

O

Ekonomsko planiranje i razvoj

dr Dragan Mikerević,  red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9

7

Poslovne finansije

dr Jelena Poljašević, doc.

20.

Revizija finansijskih izvještaja u javnom sektoru

V

O

Računovodstvo i revizija

dr Novak Kondić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9

7

21.

Globalizacija i finansijski menadžment

V

O

Poslovne finansije

dr Vasilj Žarković, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9

6

dr Dejan Mikerević, vanr. prof.

22.

Finansijsko izvještavanje u funkciji menadžmenta

V

O

Računovodstvo i revizija

dr Predrag Gajić, doc.

2

Odgovorni nastavnik

2

10

5

23.

Konsolidovani i specijalni bilansi

V

O

Računovodstvo i revizija

dr Duško Šnjegota, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

10

5

dr Jelena Poljašević, doc.

24.

Revizija učinka

V

O

Računovodstvo i revizija

dr Duško Šnjegota, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9

7

25.

Bankarski menadžment

V

O

Poslovne finansije

dr Dragana Bašić, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

10

5

26.

Menadžment osiguranja

V

O

Aktuarstvo

dr Dragutin Šipka, red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

10

4

27.

Trezorsko poslovanje i napredno finansijsko izvještavanje

V

O

Računovodstvo i revizija

dr Jelena Poljašević, doc.

2

Odgovorni nastavnici

2

10

5

dr Predrag Gajić, doc.

28.

Interna revizija u javnom sektoru

V

O

Računovodstvo i revizija

dr Duško Šnjegota, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

10

5

dr Novak Kondić, red. prof.

29.

Analiza osiguranja

V

O

Aktuarstvo

dr Dragutin Šipka, red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9

7

30.

Kvantitativne finansije

V

O

Opeeraciona istraživanja i Poslovne finansije

dr Željko Račić, doc.

 

Odgovorni nastavnik

2

10

5

31.

Procjena vrijednosti preduzeća

V

I

Poslovne finansije

dr Goran Radivojac, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Duško Šnjegota, vanr. prof.

dr Dragan Mikerević,  red. prof.

32.

Evaluacija investicionih projekata

V

I

Poslovne finansije

dr Dragan Mikerević,  red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Goran Radivojac, vanr. prof.

33.

Ulaganje u hartije od vrijednosti

V

I

Poslovne finansije

dr Dejan  Mikerević,  vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnik

 

9 ili 10

6

34.

Kodeks etike i međunarodna regulativa

V

I

Poslovne finansije

dr Novak Kondić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

 

9 ili 10

6

35.

Informacione tehnologije u računovodstvu i reviziji

V

I

Računovodstvo i revizija

dr Vesna Aleksić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

 

9 ili 10

6

36.

Priprema i prezentacija posl. bilansa u skladu sa MSFI

V

I

Računovodstvo i revizija

dr Duško Šnjegota, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnik

 

9 ili 10

6

37.

Procjena rizika

V

I

Računovodstvo i revizija

dr Novak Kondić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Dragana Bašić, vanr. prof.

38.

Specijalna računovodstva

V

I

Računovodstvo i revizija

dr Nikola Vukmirović,  red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Jelena Poljašević, doc.

39.

Kvantitativne finansije

V

I

Poslovne finansije

dr Željko Račić, doc.

2

Odgovorni nastavnik

2

9 ili 10

5

Operaciona istraživanja

40.

Upravljanje projektima u javnom sektoru

V

I

Menadžment

dr Dragan Mikerević,  red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Saša Vučenović, doc.

41.

Revizija javno-privatnog partnerstva

V

I

Računovodstvo i revizija

dr Duško Šnjegota, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Novak Kondić, red. prof.

42.

Upravljanje rizicima

V

I

Računovodstvo i revizija

dr Novak Kondić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Dragana Bašić, vanr. prof.

43.

Interni obračun

V

I

Računovodstvo i revizija

dr Predrag Gajić, doc.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Goran Radivojac, vanr. prof.

44.

Međunarodno bankarstvo

V

I

Poslovne finansije

dr Dragana Bašić, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9 ili 10

5

45.

Finansijska ekonomija

V

I

Poslovne finansije

dr Dragan Mikerević,  red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9 ili 10

5

46.

Računovodstvo osiguravajućih društava

V

I

Računovodstvo i revizija

dr Predrag Gajić, doc.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Goran Radivojac, vanr. prof.