Katedre > Poslovna ekonomija, menadžment i marketing
Poslovna ekonomija, menadžment i marketing

Rukovodilac katedre: dr Gordana Ilić, redovni profesor

 

R. b.

Predmet

Godina

S

Uža naučna oblast

Nastavnik

P

Saradnik

V

Semestar

ECTS

1.

Ekonomika preduzeća

I

O

Teorijska ekonomija

dr Zdravko Todorović, red. prof.

4

Matea Zlatković, ma, v. asist.

2

1

8

2.

Menadžment

I

O

Menadžment

dr Zoran Lukić, vanr. prof.

4

Dragana Došenović, ma, v. asist.

2

2

8

3.

Organizacija poslovnih sistema

II

O

Menadžment

dr Zoran Lukić, vanr. prof.

3

Dragana Došenović, ma, v. asist.

2

4

7

4.

Poslovno pravo

I/II

O

Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava (PF)

dr Nenad Baroš, doc.

3

Odgovorni nastavnik

(1) 2

2/3

6

5.

Marketing

III

O

Marketing

dr Perica Macura, red. prof.

4

Odgovorni nastavnik

2

6

8

6.

Preduzetnička ekonomija

III

O

Preduzetnička ekonomija

dr Nikola Vukmirović, red. prof.

4

dr Dragan Milovanović, v. asist.

2

6

8

7.

Menadžment ljudskih resursa

III

O

Menadžment

dr Gordana Ilić, red. prof.

4

dr Branka Zolak Poljašević, doc.

2

5

8

8.

Menadžment kvaliteta

IV

O

Menadžment

dr Igor Todorović, doc.

3

dr Branka Zolak Poljašević, doc.

2

7

8

9.

Upravljanje marketingom

IV

O

Marketing

dr Perica Macura, red. prof.

3

Odgovorni nastavnik

2

7

8

10.

Strategijski menadžment

IV

O

Menadžment

dr Jovo Ateljević, red. prof.

4

Dragana Došenović, ma, v. asist.

2

7

8

12.

Ekonomika i upravljanje MSP

IV

O

Teorijska ekonomija i Preduzetnička ekonomija

dr Saša Petković, vanr. prof.

4

Matea Zlatković, ma, v. asist.

2

8

7

13.

Međunarodni marketing

IV/V

O

Marketing

dr Perica Macura, red. prof.

4(2)

Odgovorni nastavnik

2

8 i 9

7 (5)

14.

Istraživanje tržišta

IV

O

Marketing

dr Perica Macura, red. prof.

4

Odgovorni nastavnik

2

8

7

15.

Menadžment investicija

IV

I

Menadžment

dr Saša Vučenović, doc.

2

Odgovorni nastavnik

2

8

6

16.

Upravljanje preduzetničkim projektima

V

O

Preduzetnička ekonomija

dr Nikola Vukmirović, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

10

5

dr Saša Petković, vanr. prof.

17.

Transnacionalne kompanije i korporativno upravljanje

V

O

Menadžment

dr Zdravko Todorović, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9

7

dr Jovo Ateljević, red. prof.

18.

Preduzetnički marketing

V

O

Marketing

dr Perica Macura, red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9

7

19.

Strategijsko odlučivanje

V

O

Menadžment

dr Zdravko Todorović, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9

7

dr Jovo Ateljević, red. prof.

20.

Globalizacija i preduzetništvo

V

O

Preduzetnička ekonomija

dr Nikola Vukmirović, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

10

5

dr Saša Petković, vanr. prof.

21.

Globalni marketing

V

O

Marketing

dr Perica Macura, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9

6

dr Nikola Gluhović, doc.

22.

Menadžerske vještine

V

O

Menadžment

dr Gordana Ilić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

10

4

dr Zoran Lukić, vanr. prof.

23.

Korporativno upravljanje

V

O/I

Menadžment

dr Jovo Ateljević, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Igor Todorović, doc.

24.

Kvalitet i konkurentnost

V

I

Menadžment

dr Zdravko Todorović, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

6

dr Jovo Ateljević, red. prof.

25.

Analiza poslovanja u malim i srednjim preduzećima

V

I

Teorijska ekonomija i Preduzetnička ekonomija

dr Nikola Vukmirović, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

6

dr Saša Petković, vanr. prof.

26.

Menadžment neprofitnih organizacija

V

I

Menadžment

dr Gordana Ilić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

6

dr Zoran Lukić, vanr. prof.

27.

Poslovna kultura i etika

V

I

Sociologija kulture, Menadžment

dr Dragana Vilić, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9 ili 10

6

28.

Specijalna preduzetništva

V

I

Preduzetnička ekonomija

dr Nikola Vukmirović, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Saša Petković, vanr. prof.

29.

Upravljanje projektima u javnom sektoru

V

I

Menadžment

dr Saša Vučenović, doc.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Dragan Mikerević, red. prof.

30.

Finansiranje inovativnog biznisa

V

I

Preduzetnička ekonomija

dr Saša Petković, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Nikola Vukmirović, red. prof.

31.

Poslovna predviđanja

V

I

Menadžment

dr Zoran Lukić, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Saša Vučenović, doc.

32.

Strateški menadžment ljudskih resursa

V

I

Menadžment

dr Gordana Ilić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Zdravko Todorović, red. prof.

33.

Upravljanje međunarodnim projektima

V

I

Menadžment

dr Saša Petković, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Saša Vučenović, doc.