Студији > Студиј II циклуса
Студиј II циклуса

 

НАЗИВ И ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Студиј Економског факултета на II цилкусу (академским дипломским студијима) се организује на два студијска програма:

 1. Финансије, банкарство и осигурање;
 2. Пословна економија.

Сваки од студијских програма садржи два смјера:

1.а) Рачуноводство и ревизија;

1.б) Финансијско управљање, банкарство и осигурање;

2.а) Међународна  економија;

2.б) Менаџмент и предузетништво.

Научна област којој припадају студијски програми је Економија.

Стални раст сазнања у области економских наука  захтијевао је честе измјене наставних планова и програма, и прилагођавања новој економској и друштвеној реалности. Драматичне друштвено – економске промјене и захтјеви из привредног и непривредног окружења за новим профилима стручњака, условили су и брзи одговор нашег Факултета који кроз ове студијске програме нуди нови модел високог образовања, усклађен са захтјевима болоњске декларације и исказаним потребама.

Услови у којима је Факултет постојао и опстајао наметали су школовање стручњака из области савременог пословања као што су: менаџмент, предузетништво, банкарство, маркетинг, рачуноводство, ревизија, пословне финансије, осигурање, људски ресурси, пословна информатика, међународна економија,  итд. Упоредо са тиме, Факултет је давао потребна знања за научна истраживања у разним областима савремене економске науке.

Основни циљ оба студијске програма дипломских академских студија је образовање одговарајућих стручњака из одређене области на нивоу мастера, који ће бити оспсобљени за обављање сложених и руководећих послова у привреди, као и за укључивање у научно – истраживачки рад.

Циљ програма је да се студенти оспособе за рад на рјешавању конкретних проблема у економији и пословној економији (менаџменту и бизнису), као и за даља академска истраживања у оквиру докторских студија. Програм омогућава стицање знања и овладавање вјештинама које су неопходне за обављање врло сложених управљачких и аналитичких послова из различитих области.

МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Модел студијских програма је 4 + 1 + 3. Додипломски студиј траје 4 године или 240 ЕЦТС поена, а мастер студиј траје 1 годину, односно 60 ЕЦТС поена.  Докторски студиј траје 3 године, или 180 ЕЦТС поена, што укупно за сва три циклуса чини 480 ЕЦТС поена.

НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПРАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Студијски програми са једногодишњих дипломских академских студија – мастер студија припадају научном пољу Економије.

Студијском програму Финансије, банкарство и осигурарање припадају сљедеће научне области:

 • пословне финансије
 • рачуноводство и ревизија
 • монетарна економија
 • фискална економија
 • менаџмент
 • актуарство
 • операциона истраживање

Студијском програму Пословна економија припадају сљедеће научне области:

 • међународна економија
 • међународни пословно право
 • пословно право
 • монетарна економија
 • маркетинг
 • предузетничка економија
 • менаџмент
 • теоријска економија
 • социологија културе

ВРСТЕ СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Други циклус (једногодишњи дипломски академски студиј – мастер студији) је студиј у трајању од два семестра, укупно 60 ЕЦСТ поена.

Након завршетка II циклуса студија, студенти ће имати сљедеће квалификације (исход процеса учења):

 • показиваће систематично разумијевање и савладавање нових специфичних и теоријских знања из области економије и менаџмента, која се темеље на постојећим сазнањима и проширују стечена  знања са додипломских студија.
 • примјењиваће концептуално и апстракнтно размишљање, уз висок ниво креативности, и користиће своје знање и разумијевање у новим и непознатим срединама, унутар ширег контекста из области студијских програма.
 • успјешно ће обављати  руководеће менаџерске послове из области економије, а посебно из ужег усмјерења са одсјека, и то из финансија, банкарства, осигурања, рачуноводства, међународне економије, менаџмента и предузетништва. Такође, биће оспобљени да преносе своје знање онима који немају, али и који имају економско предзнање, и да учествују у истрживачким пројектима.
 • имаће интерперсоналне вјештине и вјештине тимског рада, примјерене различитим контекстима учења и запослења, и показиваће способност вођења и покретања иницијатива.
 • посједоваће вјештине учења и студирања литературе које ће им омогућити да наставестудиј на начин који ће углавном бити самоусмјерен и аутономан, те ће бити оспособљени за даљи самостални и тимски научно-истраживачки рад
 • биће оспособљени за наставак студија у трећем циклусу, односно на докторским трогодишњим студијима.

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ ИЛИ НАУЧНИ НАЗИВ

Након завршетка другог циклуса кандидат стиче звање:

Магистар економије (уз додатак области из које је магистрирао).

УСЛОВИ ЗА УПИС  НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Право уписа на II циклус имају сви кандидати који су завршили I циклус студија на економским факултетима у трајању од четири године или укупно 240 ЕЦТС поена, а и имају у већем дијелу усаглашен наставни план и програм са планом и програмом Економског факултета у Бањој Луци. Кандидати код којих није усаглашен план и програм у већој мјери, полагаће пријемни испит, тј. разлику предмета које дефинише Научно – наставно вијеће факултета

 

Кандидати који су завршили основне академске студије на Економском факултету у Бањој Луци директно се уписују на студијске програме дипломских академских студија, на основу ранг листе Комисије за упис. Ранг листа се формира за број студената прописан Одлуком Владе Републике Српске.

 

Кандидати који су завршили I циклус студија на економским факултетима у трајању од три године, односно 180 ЕЦТС поена, стичу право уписа у четврту годни студија на Економском факултету у Бањој Луци, у складу са Правилима студирања на I и II циклусу Универзитета у Бањој Луци и у складу са Правилником о усаглашавању наставних планова и програма.

Правилник о усаглашавању наставних планова и програма усвојиће Научно-наставно вијеће Економског факултета у Бањој Луци прије почетка академске 2010/2011. године.

НАЧИН И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА

Други циклус (једногодишњи дипломски академски студиј – мастер студији) траје 2 семестра са укупно 60 ЕЦТС бодова. Организоваће се као редован или ванредни студиј са образовањем у сједишту, на Економском факултету. Студетни ће похађати часове предавања и вјежби, учествоваће у расправама, самосталном истраживању, посјећиваће привредне субјекте, слушати гостујућа предавања експерата из владиног, невладиног и приватног сектора, писаће завшни мастер рад.

КРИТЕРИЈИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ЕCTS БОДОВА

Услови преноса ЕCTS бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета као и између Универзитета у Бањалуци и других универзитета дефинисани су Правилима студирања на I и II циклусу студија, члановима 24. до 29.“.

НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Нема преклапања предмета између студијских програма. Један предмет који је на листи изборних предмета у оба студијска програма,  бираће се између осталих изборних предмета, анкетом прије почетка 9. и 10. семестра, тако да предмет за који студенти покажу највећи интерес, одлуком Научно-наставног вијећа ће бити уврштен као избонри предмет.

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са једног студијског програма на други утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа факултета/академије.

Прецизнији услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних студија биће дефинисани Правилником о усаглашавању наставних планова и програма који ће усвојити Научно-наставно вијеће Економског факултета у Бањој Луци прије почетка академске 2010/2011. године.

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА

Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом и Правилима студирања на I и II циклусу Универзитета у Бањој Луци.

ОДСЈЕК; ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Смјер: Рачуноводство  и  ревизија

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Корпоративне финансије

2

2

 

 

7

Напредна ревизија

2

2

 

 

7

Глобализација и финансијски менаџмент

2

2

 

 

6

Методологија научно-истраживачког рада

2

0

 

 

4

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Финансијско извјештавање у функцији менаџмента

 

 

2

2

5

Консолидовани и специјални биланси

 

 

2

2

4

Изборни предмет

 

 

2

2

6

ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД

 

 

 

 

15

УКУПНО:

10

8

6

6

60

Смјер: Финансијско  управљање,  банкарство  и  осигурање

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Корпоративне финансије

2

2

 

 

7

Напредна ревизија

2

2

 

 

7

Глобализација и финансијски менаџмент

2

2

 

 

6

Методологија НИР-а

2

0

 

 

4

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Банкарски менаџмент

 

 

2

2

5

Менаџмент осигурања

 

 

2

2

4

Изборни предмет

 

 

2

2

6

ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД

 

 

 

 

15

УКУПНО:

10

8

6

6

60

ОДСЈЕК: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Смјер: Међународна  економија

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Teорија и политика међународне трговине

2

2

 

 

7

Макроекономија отворене привреде

2

2

 

 

6

Транснационалне компаније и корпоратвивно управљање

2

2

 

 

7

Методологија НИР-а

2

0

 

 

4

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Интеграција и регионализација свјетске привреде

 

 

2

2

5

Глобализација и предузетништво

 

 

2

2

4

Изборни предмет

 

 

2

2

6

ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД

 

 

 

 

15

УКУПНО:

10

8

6

6

60

Смјер: Менаџмент  и  предузетништво                                               

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Транснационалне компаније и корпоративно управљање

2

2

 

 

7

Глобални маркетинг

2

2

 

 

6

Teорија и политика међународне трговине

2

2

 

 

7

Методологија НИР-а

2

0

 

 

4

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Глобализација и предузетништво

 

 

2

2

5

Менаџерске вјештине

 

 

2

2

4

Изборни предмет

 

 

2

2

6

ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД

 

 

 

 

15

УКУПНО:

10

8

6

6

60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Смјер: Рачуноводство и ревизија и Смјер: Финансијско управљање, банкарство и осигурање

 1. Фискалне и монетарне финансије
 2. Процјена вриједности предузећа
 3. Евалуација инвестиционих пројеката
 4. Улагање у хартије од вриједности
 5. Кодекс етике и међународна регулатива
 6. Информационе технологије у рачуноводству и ревизији
 7. Припрема и презентација пословних биланса у складу са МСФИ
 8. Процјена ризика
 9. Актуарска математика

Смјер: Међународна економија

 1. Међународне финансије
 2. Међународни монетарни систем
 3. Право Европске уније
 4. Квалитет и конкурентност
 5. Глобални маркетинг
 6. Пословна култура и етика

Смјер: Менаџмент и предузетништво

 1. Квалитет и конкурентност
 2. Анализа пословања у малим и средњим предузећима
 3. Менаџмент непрофитиних организација
 4. Пословна  култура и етика
 5. Међународне финансије
 6. Међународни монетарни систем
 7. Право Европске уније