Студији > Студиј I циклуса
Студиј I циклуса

 

Наставни план Економског факултета у Бањој Луци

На сједници Научно-наставничког вијећа одржаној 17.05.2007. године, усвојен је нови и једини важећи настани план Економског факултета у Бањој Луци, за нове генерације студената, који важи од школске 2007/08. године.

Економски факултет у саставу Универзитета у Бањој Луци спада у ред факултета са релативно дугом традицијом. Нова сазнања у области економских наука захтијевају честе измјене наставних планова и програма.

Услови у којима је Факултет постојао и опстајао наметали су школовање стручњака из области савременог пословања као што су: менаџмент, предузетништво, банкарство, маркетинг, рачуноводство, ревизија, пословне финансије, осигурање, људски ресурси, пословна информатика, међународна економија, итд. Упоредо са тим, Факултет је пружао потребна знања за научна истраживања у областима савремене економске науке.

Утемељеност студијског програма

Наставни план и програм за први и други циклус студија утемељен је на:

 • Закону о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73,2010/07/30.);
 • Измјенама Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 30, 20.04.2007.);
 • Статуту Универзитета у Бањој Луци;
 • Принципима Болоњске декларације.

Назив и циљеви студијског програма

Студиј Економског факултета се организује на два одсјека:

 1. Финансије, банкарство и осигурање;
 2. Пословна економија.

Сваки од одсјека садржи два смјера:

1.а)      Рачуноводство и ревизија;

1.б)  Финансијско управљање, банкарство и осигурање;

2.а)      Међународна економија;

2.б)  Менаџмент и предузетништво.

Циљеви студијског програма су оспособљавање дипломираних економиста за:

 • успјешно обављање послова из области економије, а посебно из ужег усмјерења,
 • наставак студија у другом циклусу, односно магистарском студију.

Врсте студија и  исход  процеса учења

Први циклус (четворогодишњи додипломски студиј)

Предмети у прве три године студија су заједнички за све смјерове.

Исход процеса учења:

 • стицање фундаменталних знања из основа економских наука;
 • оспособљеност за примјену стечених знања, посебно из смјерских области;
 • стицање неопходних знања за наставак студија.

Други циклус (једногодишњи мастер студиј)

Исход процеса учења:

 • стицање ширих знања из области економије;
 • остварење нових резултата из одабраних области истраживања;
 • оспособљеност за даљњи научно-истраживачки рад.

Стручни, академски или научни назив

Након завршетка првог циклуса, кандидат стиче звање:         
дипломирани економиста (уз додатак смјера на коме је дипломирао).

Након завршетка другог циклуса, кандидат стиче звање:        
магистар економије (уз додатак области из које је магистрирао).

Услови за упис на студијски програм

Право уписа на Економски факултет имају сви кандидати који су завршили средњу школу у трајању од 4 године (у земљи или иностранству), положили пријемни испит и заузели на ранг - листи мјесто које им омогућава тај упис.

Начин и вријеме извођења студија

Први циклус (додипломски студиј) траје 8 семестара са укупно 240 ECTS бодова (по 30 за сваки семестар). Изводи се као редован студиј.

Други циклус (мастер студиј) траје 2 семестра са укупно 60 ECTS бодова.

 

Садржај наставног плана додипломских академских студија Економског факултета у Бањој Луци

Прва година студија

Назив предмета

Зимски

семестар

 

Љетни

семестар

ECTS

П

В

П

В

Основи економије

4

2

 

 

8

Економика предузећа

4

2

 

 

8

Пословна информатика

3

2

 

 

6

Математика

4

4

 

 

8

Статистика

 

 

4

3

8

Социологија

 

 

3

1

6

Финансијско рачуноводство

 

 

4

4

8

Менаџмент

 

 

4

2

8

УКУПНО:

15

10

15

10

60

 

Друга година студија

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ECTS

П

В

П

В

Микроекономија

4

3

 

 

8

Пословно право

3

1

 

 

6

Управљачко рачуноводство

4

3

 

 

8

Финансијска и актуарска математика

4

3

 

 

8

Макроекономија

 

 

4

3

8

Међународни економски односи

 

 

4

2

8

Организација пословних система

 

 

3

2

7

Финансијски менаџмент

 

 

4

3

7

УКУПНО:

15

10

15

10

60

 

Трећа година студија

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ECTS

П

В

П

В

Монетарне и јавне финансије

4

2

 

 

8

Пословни страни језик I

3

3

 

 

6

Ревизија

4

3

 

 

8

Менаџмент људских ресурса

4

2

 

 

8

Предузетничка економија

 

 

4

2

8

Маркетинг

 

 

4

2

8

Економско математички модели и методе

 

 

4

4

8

Пословни страни језик II

 

 

2

3

6

УКУПНО:

15

10

14

11

60

 

Четврта година студија

ОДСЈЕК: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Смјер: Рачуноводство и ревизија

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ECTS

П

В

П

В

Анализа хартија од вриједности

3

3

 

 

8

Стратешки финансијски менаџмент

2

2

 

 

8

Финансијска тржишта

2

2

 

 

6

Теорија и политика биланса

4

3

 

 

8

Специјална рачуноводства

 

 

4

3

7

Рачуноводствени информациони системи

 

 

3

3

5

Ревизија финансијских извјештаја

 

 

3

2

7

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

11

10

12

10

60

 

Смјер: Финансијско управљање, банкарство и осигурање

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ECTS

П

В

П

В

Финансијска тржишта

2

2

 

 

6

Теорија и политика биланса

4

3

 

 

8

Економика осигурања

4

2

 

 

8

Међународно финансирање

3

2

 

 

8

Банкарство

 

 

4

2

7

Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава

 

 

4

2

7

Електронско пословање

 

 

3

3

5

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

13

9

13

9

60

 

ОДСЈЕК: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Смјер: Међународна економија

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ECTS

П

В

П

В

Економика Европске уније

4

2

 

 

8

Међународно финансирање

4

2

 

 

8

Спољнотрговинско пословање

4

2

 

 

8

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Међународно пословно право

 

 

4

2

6

Савремени економски системи

 

 

4

2

6

Међународни маркетинг

 

 

4

2

7

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

14

8

14

8

60

 

Смјер: Менаџмент и предузетништво

Назив предмета

Зимски

семестар

Љетни

семестар

ECTS

П

В

П

В

Стратегијски менаџмент

4

2

 

 

8

Управљање маркетингом

3

2

 

 

8

Менаџмент квалитета

3

2

 

 

8

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Истраживање тржишта

 

 

4

2

7

Економика и управљање малим и средњим предузећима

 

 

4

2

7

Управљачки информациони системи

 

 

4

2

5

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

12

8

14

8

60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Смјер: Рачуноводство и ревизија

Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава (8. семестар)

Пројектовање информационих система

Економија јавног сектора

Интерни надзор

Менаџмент инвестиција

Смјер: Финансијско управљање, банкарство и осигурање

Тарифе у осигурању

Базелски принципи

Стратешки финансијски менаџмент (7. семестар)

Ревизија финансијских извјештаја (8. семестар)

Смјер: Међународна економија

Финансијска тржишта (7. семестар)

Свјетска тржишта

Економика и развој националне привреде

Економске доктрине

Смјер: Менаџмент и предузетништво

Економика и развој националне привреде

Менаџмент инвестиција

Економска статистика

Финансијска тржишта (7. семестар)