Студији > Предмети
Менаџерске вјештинеНеопходно је стећи потребна менаџерска знања и вјештине, сазнати њихову важност и улогу те их примијенити у ситуацијама у којима оне могу бити критичне за пословни успјех одређене организације.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ММВЈ И IX или X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студентима се даје могућност увида у широки спектар менаџерских знања и вјештина потребних у свакодневном вођењу послова, те њихово стицање за успјешно управљање и вођење организација у савременим и турбулентним условима пословања. Потребно је развити интерес за практичну примјену менаџерских вјештина којима је могуће ефикасно утицати на понашање запослених, успјешно комуницирање у различитим пословним ситуацијама, препознавање и ефикасно рјешавање конфликтних ситуација, те стварање имиџа о успјешности организације.
Садржај предмета: Увод; Личне вјештине менаџера (опште вјештине – опхођење с људима; концептуална, социјална и техничка знања и вјештине); Управљање временом менаџера; Умијеће и способност делегирања; Интерперсоналне вјештине (вјештина развијања коректних односа са сарадницима и уопште запосленима, вјештине утицаја на друге – лидерство, вјештине савјетовања и обучавања – coaching, вјештина умрежавања); Комуникацијске вјештине (важност комуникационих вјештина, вјештине интерперсоналне комуникације – вјештине слушања и невербалне комуникације); Групне вјештине (вјештине управљања групама, сукобима и промјенама); Остале вјештине и технике менаџмента (поређење с праксом најбољих – benchmarking, измјештање – outsourcing, уравнотежена листа показатеља успјешности – balanced scorecard BSC, управљање помоћу циљева MBO).
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, пословни случајеви, самостална израда семинарских радова и практичних задатaка. Настава је интерактивна, те се подржавају међусобни разговори и расправе.
Литература: Бахтијаревић-Шибер, Ф.; Сикавица, П.; Полошки Вокић, Н. (2008). Сувремени менаџмент – вјештине, сустави и изазови. Загреб: Школска књига;
Whetten D.; Cameron, K. (2007). Developing Management Skills. New Jersey: Prentice Hall;
Огњанов, Г. (2004). Комуникативна моћ продаје. Београд: Досије; Илић, Г. (2005). Основи менаџмента. Лакташи: Графомарк.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: