Студији > Предмети
Припрема и презентација пословних биланса у складу са МСФИОсновни циљ изучавања предмета је разумијевање филозофије Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда финансијског извјештавања и околности под којима се захтијева њихова примјена у процесу припреме и презентације пословних биланса, односно финансијских извјештаја. Посебни циљеви изучавања предмета односе се на разумијевање значаја и суштине финансијских и нефинансијских информација презентованих у пословним билансима заснованим на МРС/МСФИ од стране њихових корисника (инвеститора, банака, државе и др.), као и савладавање различитих могућих приступа при класификацији, вредновању и презентацији билансних позиција у складу са начелима и принципима садржаним у тим стандардима.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И X 2+2 6

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент би требао бити оспособљен да разумије примјену Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда финансијског извјештавања, околности под којима се захтијева њихова примјена у процесу припреме и презентације пословних биланса, те значај и суштину финансијских и нефинансијских информација презентованих у пословним билансима заснованим на тим стандардима, као и да овлада различитим методама и техникама класификације, вредновања и презентације билансних позиција у складу са начелима и принципима садржаним у њима. Студент би, такође, требао да стекне неопходна знања за читање и анализирање информација презентованих у пословним билансима припремљеним на основу МРС/МСФИ, као и за доношење одговорајућих закључака на основу таквих информација.
Садржај предмета: Наставна материја предмета ''Припрема и презентација пословних биланса у складу са МСФИ'' обухвата три релативно независна дијела. Први дио обухвата материју која се односи на изучавање начела и принципа садржаних у релевантним МРС/МСФИ који се користе приликом класификације, вредновања и презентације елемената финансијских извјештаја. Други дио обухвата материју која се односи на разумијевање утицаја ефеката примјене МРС/МСФИ на пословне билансе, односно финансијске извјештаје.Коначно, трећи дио бави се анализом утицаја различитих финансијских и нефинансијских информација презентованих у пословним билансима припремљеним на основу МРС/МСФИ на процес пословног одлучивања.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, дискусије, анализе случајева, консултације.
Литература: Шњегота, Д. (2010). Примјена МСФИ кроз билансни контни оквир. Бања Лука: Економски факултет, Финрар д.о.о.; Међународни стандарди финансијског извјештавања – ажурирани преводи; Научни и стручни радови објављени у зборницима радова и часописима Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна назнака за предмет: