Студији > Предмети
Финансијско извјештавање у функцији менаџмента
др Предраг ГАЈИЋ,
Носилац предмета


Предмет има за циљ обогаћивање знања апсолвираног током додипломског студија из области рачуноводственог информисања за потребе менаџмента, те оспособљавање за примјену управљачки оријентисаног рачуноводства у привредним друштвима.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14РФИФ О X 2+2 5

Наставници: др Благоје НОВИЋЕВИЋ, редовни професор
др Предраг ГАЈИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након реализације предвиђеног плана и програма студент треба да разумије: историјски контекст развоја управљачког рачуноводства, те нарочито његову улогу и задатке из аспекта промијењених услова пословања, системски приступ изградњи управљачки оријентисаног рачуноводственог информационог система, те детерминанте и елементе тог система; савремене концепте обрачуна трошкова, могућности интегрисања финансијских и нефинансијских мјерила остварења, мјерење остварења сегмената предузећа за потребе менаџмента и практичну важност примјене МСФИ 8; да прилагоди обрачун трошкова савременим концептима управљања ресурсима; дефинише политику трансферних цијена, користи информације управљачког рачуноводства за потребе награђивања менаџмента и запослених.
Садржај предмета: Историјски контекст развоја управљачког рачуноводства, Карактеристике промијењених услова пословања, Елементи организационог устројства и детерминанте развоја управљачки оријентисаног рачуноводства, Препреке у развоју управљачки оријентисаног рачуноводства у домаћој пракси, Врсте и управљачки домети традиционалних система обрачуна трошкова, Концепт обрачуна трошкова животног циклуса производa, Концепт обрачуна трошкова на бази активности, Концепт обрачуна циљног трошка, Интегрисање финансијских и нефинансијских мјера остварења, Концепт обрачуна трошкова квалитета, Концепт управљања залихама и обрачун трошкова заснован на времену, Мјерење перформанси сегмената предузећа, Анализа профитабилности профитних и инвестиционих центара, Улога и значај трансферних цијена и начини њиховог формирања, Мотивациони аспекти управљачког рачуноводства.
Методе наставе и савладавање градива: Предавање, илустрације, анализе примјера и вјежбе. Израда и излагање приступних и семинарских радова, уз промјену методологије за израду стручних и научних радова, те употребу савремених информационих технологија.
Литература: Малинић Д.; Милићевић В.; Стевановић Н., Управљачко рачуноводство, Економски факултет, Београд, (2012.)
Новићевић Б., Антић Љ, Стевановић Т., Концепти управљања трошковима у функцији реализације конкурентских стратегија, Економски факултет, Ниш (2009.)
Новићевић Б. Управљачко рачуноводство, Економски факултет, Ниш (2013.)
Родић, Ј., Раковачки-Тубић С.,: Рачуноводство трошкова и учинака и рачуноводство сегмената предузећа, Финрар и Економски факултет, Бања Лука, 2010.
Horngren, C.T.; Foster, G.; Datar, S.M. Cost Accounting a Managerial Emphasis, New Jersey: Prentice-Hall International, INC, (2000), у преводу: Основе трошковног рачуноводства – управљачки аспект, Удружење/удруга рачуновођа и ревизора, ФБиХ и Удруга рачуновођа и финанцијских дјелатника Херцег – Босне (2002.)
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: