Студији > Предмети
Специјална рачуноводства
др Никола ВУКМИРОВИЋ,
Носилац предмета


Различити порески прописи, билансни контни оквир, правилници регулаторних агенција и специфичан начин пословања намећу потребу посебног изучавања рачуноводственог обухватања пословних промјена унутар таквих субјеката. Циљ изучавања предмета је омогућити студентима да овладају рачуноводственим специфичностима које произлазе из различитих дјелатности привредних и непривредних субјеката.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14БСРИ И IX или X 2+2 5

Наставници: др Никола ВУКМИРОВИЋ, редовни професор
др Горан РАДИВОЈАЦ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овога курса студeнт ће стећи основна знања о рачуноводству специфичних дјелатности (трговина, банке, осигуравајућа друштва, инвестициони фондови, буџетске институције, пољопривредна предузећа, мала предузећа која примјењују међународне стандарде финансијског извјештавања за МСП). Студент ће бити оспособљен да правилно евидентира најзначајније пословне догађаје, примјењује важећу регулативу и врши анализу и план пословања у трговини, финансијским институцијама (инвестициони фондови), буџетским институцијама, пољопривредним предузећима и малим предузећима.
Садржај предмета: Пореска рачуноводствена регулатива; Трговинско рачуноводство; Рачуноводство банака; Рачуноводство осигуравајућих друштава; Рачуновоство инвестиционих фондова; Рачуноводство буџетских институција; Специфичности рачуноводства предузећа које се баве пољопривредном производњом и малим предузећима.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Главни облик рада на вјежбама биће рачуноводствено евидентирање пословних догађаја из праксе да би студенти научили како стечена знања употријебити у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Вукмировић, Н. (2012). Специјална рачуноводства. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Лукић, Р. (1999). Рачуноводство трговинских предузећа. Беoград: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: