Студији > Предмети
Економика јавног сектора
др Здравко ТОДОРОВИЋ,
Носилац предмета


Намјена предмета је да пренесе основе теоријских и аналитичких аспеката јавне економије као важног дијела националне економије. Циљ је одабрати нека отворена питања као, рецимо: зашто постоји јавни сектор, је ли он превилик или премален, да ли је добра пореска политика, је ли добро имати више јавних расхода, да ли је повећање ефикасности у супротности с праведношћу, шта значи приватизација у јавном сектору.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14БЕЈС И IX или X 2+2 5

Наставници: др Здравко ТОДОРОВИЋ, редовни професор
др Миленко КРАЈИШНИК, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент треба да разумије и критички анализира текућу политику најважнијих подручја јавних издатака коришћењем економских метода и да схвати аналитички оквир дјеловања јавног сектора, те ефикасности у провођењу економских, социјалних, образовних и других функција јавног сектора. Поред тога, студент треба да развије осјећај друштвене одговорности за економске и вриједносне аспекте јавног сектора.
Садржај предмета: Економија благостања и анализа неједнакости и сиромаштва; Економски разлози за постојање јавног сектора и однос према држави; Економски аспекти опорезивања; Буџет; Политика јавних трошкова; Програми јавних расхода: пензиони систем, здравствена заштита, социјална заштита, образовање, правосудни систем, локална самоуправа; Управљање јавним фондовима; Реформа јавних институција.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Илустрације и вјежбе. Поред примјера о којима ће се дискутовати, на часовима ће се рјешавати проблемски задаци којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме. Дискусија случајева из праксе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Stiglitz, J. E. (2004). Економија јавног сектора. Београд: Економски факултет;
Bailey S. J., (2002). Public Sector Economics, Theory, Policy and Practice, Palgrave, Second edition;
Setnikar-Cankar, S., Klun M., Pevcin P., Aristovnik A. (2003). Ekonomika javnega sektorja, Љубљана: ФУ.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: