Студији > Предмети
Менаџмент
др Зоран ЛУКИЋ,
Носилац предмета


Предмент омогућава студентима да се упознају с основним менаџерским знањима, функцијама, методама и начинима рада те њиховој примјени у рјешавању проблема у пословању у савременим предузећима и комплексним условима; овладају концептима за анализу менаџмента и обављање менаџерских послова на различитим организацијским нивоима и у различитим предузећима; да науче основну форму за израду пословног плана; да се упознају с менаџерским послом, темељним концептима, методама, вјештинама и знањима потребним за успјешно функционисање и развој менаџмента у савременим условима.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14МЕН О II 4+2 8

Наставници: др Зоран ЛУКИЋ, ванредни професор
Драгана ДОШЕНОВИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешно завршеног премета студенти ће стећи основна знања о теорији, принципима и пракси менџмента; овладаће основним функцијама менаџмента; упознаће се с теоријом и праксом које се најчешће користе у контексту менаџмента; научиће основну форму за израду пословног плана и овладаће концептима за анализу менаџмента и обављање менаџерских послова на различитим организацијским нивоима и у различитим предузећима.
Садржај предмета: Дефинисање, значај и принципи менаџмента; појам, значај и улога менаџмента; развој менаџмента; активности, класификације менаџера; топ-менаџери; појам и развој менаџмента као праксе; научни менаџмент; менаџмент малих, средњих и великих предузећа; менаџмент и културна средина; околина предузећа; етика и друштвена одговорност; планирање као функција менаџмента; стратегија и стратегијско планирање; организовање као функција менаџмента, делегирање, децентрализација, процес пројектовања организације, запошљавање или управљање људским ресурсима; интерно и екстерно регрутовање, утицање са потфункцијама вођења; комуникације и мотивације; контролисање; израда пословног плана, институционални аспекти менаџмента; корпоративно управљање; нови концепти и приступи менаџменту.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, семинарска настава, вјежбе, писани радови и рјешавање пословних случајева (групни и индивидуални рад).
Литература: Лукић, З.; Бабић, М. (2009). Менаџмент: теорије, функције, институционални аспекти и корпоративно управљање. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Машић, Б.; Лончаревић Р.; Ђорђевић-Бољановић Ј. (2007). Менаџмент: принципи, концепти и процеси. Београд: Универзитет Сингидунум.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: