Студији > Предмети
Процјена ризика
др Новак КОНДИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је да се студент упозна с проблемом ризика и неизвјесности као основних компоненти будућности пословних система. Aктуелна свјетска економска криза је показала да је недовољна процјена ризика у свим областима пословања довела до неочекиваних проблема. Од тада све компаније, банке и предузећа придају велики значај процјени ризика.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14БПРИ И IX или X 2+2 5

Наставници: др Бранко КРСМАНОВИЋ, редовни професор
др Новак КОНДИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Савладавањем овога предмета студент је оспособљен да приликом доношења пословних одлука респектује ризик и да при руковођењу пословним системом то има у виду. На тај начин ће постати осјетљивији на овај фактор при доношењу пословних одлука. Потребно је моделовати посебна мјеста или одјељења која ће се бавити ризиком и сугерисати менаџменту како да се ризик смањи или елиминише.
Садржај предмета: Основе управљања ризиком; Процес управљања ризиком; Процјена ризика (квантитативна и квалитативна); Третман ризика; Реакција на ризик; Извјештавање о ризику; Примјер евиденције ризика; Носиоци ризика; Управљање и руковођење ризиком; Управљање ризиком у предузећу и корпоративно управљање; Дефиниције корпоративног управљања; Ризик и шанса; Принцип ефикасности; План ревизије; Различите категорије ризика; Активности управљања ризиком; Пројекти и ризик; Који су конкретни изазови; Пројектни путеви; Проблем одрживости раста и напретка; Једнакост и шанса за све; Бенчмаркинг; Подручја проблема; Бостонска матрица.
Методе наставе и савладавање градива: Излагање, дискусије и анализе карактеристичних случајева. Приступним радовима студенти ће практично показати како да се ризик препозна и смањи.
Литература: Hancock, H. (2010). Процјена ризика – превод, семинарски материјал. London: Crantield School of Management; Hayues, R.;
Shilder, A., Dassen, R.; Wallage, P. (2002). Принципи ревизије. Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске;
Ђукић, Ђ. (2007). Управљање ризиком и капиталом у банкама. Београд: Београдска берза.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: