Студији > Предмети
Финансијско рачуноводство
др Душко ШЊЕГОТА,
Носилац предмета


Савладавање основа финансијског рачуноводства, а посебно разумијевање: глобалне процедуре у књиговодству, књиговодствених иснтрумената, појма и суштине књиговодства и рачуноводства, разлике између финансијског и управљачког рачуноводства, система двојног књиговодства, обрачунског основа рачуноводства, врста рачуна, правила књижења, принципа уредног књиговодства, рачуноводствених начела, основних рачуноводствених категорија, правила вредновања елемената финансијских извјештаја, пописа, предзакључних и закључних књижења, израде пробног биланса и закључног листа, садржаја основних елемената финансијских извјештаја и друго.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14ФРА О II 4+3 8

Наставници: др Душко ШЊЕГОТА, ванредни професор
Бобана ЧЕГАР, ма, виши асистент
мр Дражена ВУЈИЧИЋ РАДИСАВЉЕВИЋ, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Током проучавања предвиђеног градива студенти стичу неопходна знања и вјештине за разумијевање глобалне процедуре у књиговодству и књиговодствених иснтрумената, разлике између књиговодства и рачуноводства, принципа разграничења између финансијског и управљачког рачуноводства, система двојног књиговодства и обрачунског основа рачуноводства, врста рачуна и правила књижења, принципа уредног књиговодства и основних рачуноводствених начела, правила вредновања, основних принципа пописа, закључних књижења и израде закључног листа као основе за припрему основних финансијских извјештаја, основних принципа на којима почива актуелна законска и професионална регулатива у предметној области у Републици Српској, итд.
Садржај предмета: Књиговодство и рачуноводство; предмет и циљ књиговодства; принципи уредног књиговодства и рачуноводствена начела; основе глобалне процедуре у књиговодству и књиговодствени иснтрументи, књиговодствени рачуни: појам, врсте и правила књижења на рачунима, пословне (економске) промјене; контни оквир и контни план; инвентар имовине; грешке у књиговодству; оснивање правног лица и прибављање почетног капитала; набавка сталне и текуће (обртне) имовине; обавезе: појам, класификација, настанак и измирење; расходи и трошкови по природним врстама, принципи вредновања прихода; пословни, финансијски, остали и ревалоризациони приходи; методе билансирања финансијског резултата; предзакључна и закључна књижења; основни принципи припреме и презентације финансијских извјештаја у складу са МСФИ; основе анализе финансијских извјештаја
Методе наставе и савладавање градива: На предавањима студентима се преносе актуелна теоријска сазнања из предметне области уз коришћење презентација у power point-у. Вјежбе се проводе израдом конкретних задатака. Израда и излагање семинарског рада врши се уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова. Студенти се редовно подстичу на активан однос према предавањима и вјежбама, односно проактивно праћење и савладавање наставног градива за вријеме предавања и вјежби, на учешће на консултацијама, као и на самосталан рад.
Литература: Шњегота, Д. (2010). Примјена МСФИ кроз билансни контни оквир. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци и Финрар;
Шкарић, Јовановић, К. (2006). Финансијско рачуноводствo. Београд: Економски факултет;
Gray/Needles. (2006). Финансијско рачуноводство – општи приступ. Copyright: Houghton Mifflin Company. Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: