Студији > Предмети
Менаџмент осигурања
др Драгутин ШИПКА,
Носилац предмета


Овладавање суштином и функцијом осигурања у циљу успјешног управљања ризицима, било у улози менаџера у осигуравајућој компанији или као предлагач законскикх норми у име државне институције, односно квалитетног надзора регулаторног тијела.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14БМОС О X 2+2 5

Наставници: др Драгутин ШИПКА, редовни професор
др Жељко ШАИН, ванредни професор
Условљеност другим предметима:
Исходи учења (стечена знања): Оспособљавање кадрова из привреде, државних институција и надзорних агенција, посебно оних који се баве осигурањем као обликом економске заштите, овладавањем комплексних и специфичних сегмената осигурања за самостално организовање, руковођење, надзирање и равноправно учешће наше индустрије осигурања на међународном тржишту осигурања и реосигурања.
Садржај предмета: Тржишне карактеристике дјелатности осигурања; Управљање ризицима на нивоу осигуравајуће компаније и друштвене заједнице; Савремени аспекти менаџмента у осигурању; Дистрибуција осигуравајућих производа; Фондови осигуравајуће компаније; Осигурање живота и фондови математичких резерви; Рентно осигурање; Пензијско осигурање; Здравствено осигурање; Осигурање кредита; Међународне конвенције и препоруке Европске уније у области осигурања.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе у оквиру предвиђеног фонда сати.
Литература: Шипка, Д.; Маровић, Б. (2003). Економика осигурања. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Авдаловић, В. (2008). Менаџмент осигурања. Подгорица: Факултет за пословни менаџмент; Маровић, Б.; Жарковић, Н. (2002). Лексикон осигурања. Нови Сад: ДДОР Нови Сад.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: