Студији > Предмети
Банкарски менаџмент
др Драгана БАШИЋ,
Носилац предмета


Студенту омогућити теоријско образовање, али и могућност аналитичког промишљања о динамици односа, тенденцији и промјенама на финансијским тржиштима и банкарског пословања, мјесту и улози банкарских институција у финансијском систему, генези и промјенама у структури банкарских производа и усвајање методологије управљања у сагласности с ризицима и основним принципима пословања банака, као и стицање основа регулације и супервизије банака, те спознаја узрока и модела управљања банкарским кризама.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ББМЕ О X 2+2 5

Наставници: др Ново ПЛАКАЛОВИЋ, редовни професор
др Драгана БАШИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент је оспособљен да успјешно прати и контролише банкарске ризике, ефикасно управља банком примјењујући савремене методе управљања, опште регулаторне оквире и контролне механизме. Студент стиче јасну теоријску основу неопходну за успјешно праћење савремених трендова у банкарству, те анализу и управљање банкарским ризицима и банкарским кризама.
Садржај предмета: Методологија управљања банком: Банкарски менаџмент (појам, развој, циљеви и процес); Пословна и кредитна политика банке; Управљање билансом банака; Управљање портфолиом инвестиција и ликвидношћу банака; Утврђивање оптималне структуре портфолија; Диверзификација као златно банкарско правило у управљању инвестиционим портфолиом; Управљање изворима средстава банке; Управљање капиталом банке и адекватност капитала; Стратешко планирање у банкама; Стратегијски приступи управљању банком; Учесници у процесу корпоративног управљања банком и фактор окружења; Анализа и процјена пословног успјеха и квалитета пословања банака; Анализа и управљање банкарским ризицима: Изложеност банке ризику; Приступи у процјени изложености банке ризику; Кључни учесници у процесу управљања ризицима; Унутрашњи и вањски контролни механизми; Управљање кредитним ризиком; Управљање ризиком ликвидности; Оперативни ризик у банкарству; Мјерење и управљање тржишним ризицима; Кoнцeпт VAR и CAR технике управљања активом и пасивом (утврђивање и процјена каматних стопа и контрола диспаритета осјетљивих на камату и трајање диспаритета, примјена финансијских деривата, остали инструменти управљања ризиком банака); Банкарске кризе и модели превазилажења; Регулација и супервизија банака: Разлози за регулацију и супервизију банака. Основе пруденцијалне контроле и супервизије; Системи и учесници у регулацији и супервизији банака у свјетској пракси; Базелски споразуми.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, дискусије и анализе случајева, приступни радови и консултације. Самостална истраживања и анализе искустава банака и банкарских система у окружењу и у свијету.
Литература: Башић, Д. (2012). Савремено банкарство. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Плакаловић, Н.; Алихоџић, А. (2013). Савремено управљање финансијама: са примјеном у MC Excel-у, Београд: Институт економских наука;
Брајовић, Братановић, S. Greuning van H. (2006). Анализа и управљање банковним ризицима, Загреб: Мате; Загребачка школа економије и менаџмента;
Rose, S. P; Hudgins, C. S. (2005). Банкарски менаџмент и финансијске услуге. Београд: Дата статус.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: