Студији > Предмети
Улагање у хартије од вриједности
др Дејан МИКЕРЕВИЋ,
Носилац предмета


Сврха предмета је да студент савлада одговарајуће методе анализе ризика и приноса хартија од вриједности на финансијском тржишту. У оквиру овог предмета анализираће се класичне технике управљања ризицима инвестиционих портфолија, као и методе мјерења остварених перформанси. Поред тога, биће обрађени инструменти и технике хеџинга.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14БУХВ И IX или X 2+2 5

Наставници: др Бошко Р. ЖИВКОВИЋ, редовни професор
др Дејан МИКЕРЕВИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент је оспособљен да прати, селектује и врши одабир хартија од вриједности приликом креирања одговарајућег инвестиционог портфолија. Биће квалификован да анализира и разумије добијене резултате портфолио анализе, те да расуђује о квалитету управљања портфолио инвестицијама. Студент ће моћи активно да учествује у управљању инвестицијама у хартије од вриједности институционалних инвеститора и банака.
Садржај предмета: Окружење модерног финансијког тржишта; Анализа приноса и ризика индивидуалних хартија од вриједности (техничка и фундаментална анализа); Анализа и селекција портфолија хартија од вриједности – ризик и принос; Марковићев модел селекције портфолија; Апликација CAPM и индексних модела. Еquity портфолио менаџмент стратегије; Bond портфолио менаџмент стратегије; Хеџинг – појам, врсте и технике хеџинга, коришћење фјучерса, опција и цвоп аранжмана као инструмената заштите инвестиција у хартије од вриједности.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, дискусије и анализе случајева и консултације. Самостална истраживања и анализе искустава развијених земаља и земаља у развоју.
Литература: Шошкић, Б. Д. (2006). Хартије од вредности: Управљање портфолиом и инвестициони фондови, треће издање. Београд: Економски факултет;
Bodie, Z.; Kane, A.; Marcus, J. A. (2004). Investments. 5th Edition. McGraw-Hill;
Fabozzi, J. F.; Markowitz, M. H. (2002). The Theory and Practice of Investment Management. John Wiley and Sons.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: