Студији > Предмети
Евалуација инвестиционих пројеката
др Драган МИКЕРЕВИЋ,
Носилац предмета


Студент ће овим расправама ојачати спознају веома сложеног процеса доношења инвестиционих одлука.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14БЕИП И IX или X 2+2 5

Наставници: др Драган МИКЕРЕВИЋ, редовни професор
др Горан РАДИВОЈАЦ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Разматрајући ову проблематику студент ће се оспособити за примјену прецизне терминологије у области инвестирања као и квантитативних метода за оцјену ефективности инвестиционих пројеката. При томе ће студијем случаја указати на практичне проблеме и дилеме које су присутне при инвестирању.
Садржај предмета: Појам, процес и класификација инвестиција; Основни елементи плана инвестиционих пројеката; Пројекција резидиналне вриједности прихода, расхода, добитка и нето новчаног тока инвестиционих пројеката; Статистичке (традиционалне) методе оцјене ефикасности инвестиционих пројеката, период поварћаја, рачуноводствена стопа приноса; Динамичке методе оцјене ефективности инвестиционих пројеката – нето садашња вриједност – индекс рентабилности – интерна стопа рентабилности – конфликт између нето садашње вриједности и интерне стопе рентабилности, вишеструка интерна стопа рентабилности, модификована интерна стопа рентабилности; Оцјена ликвидности предузећа; Процјена ризика инвестиционих пројеката; Практични проблеми у процјени инвестиционих пројеката.
Методе наставе и савладавање градива: Излагање, дискусије и анализе карактеристичних случајева. Приступним радовима обављати самостална истраживања у вези с овом темом.
Литература: Ђуричин. Д. ( 2005). Управљање (помоћу) пројеката. Београд: ЦИД Економског факултета у Београду;
Колетник, Ф. (1991). Колико вриједи предузеће. Загреб: Савез рачуноводствених и финансијских радника Хрватске;
Микеревић, Д. (2009). Финансијски менаџмент. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци; и Финрар.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: