Студији > Предмети
Процјена вриједности предузећа
др Горан РАДИВОЈАЦ,
Носилац предмета


Овладавање методологијама за рјешавање једног од најсложенијих проблема у микроекономији.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14БПВП И IX или X 2+2 5

Наставници: др Драган МИКЕРЕВИЋ, редовни професор
др Горан РАДИВОЈАЦ, ванредни професор
др Душко ШЊЕГОТА, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Оспособљавање студената за разумијевање вриједности предузећа, упознавање с прописима и методологијама како да се дође до спознаје о објективној вриједности предузећа.
Садржај предмета: Појмовна разграничења о вриједности предузећа; Развој вредновања предузећа; Предмет и сврха процјене; Улога процјењивача у вредновању предузећа; Препоручена форма и садржај извјештаја о процјени вриједности предузећа; Основа за процјену вриједности предузећа; Оцјена привредних политика, тржиште робе и услуга и конкурентне способности предузећа; Финансијска анализа; Процјена вриједности предузећа; Принципи процјене; Избор метода процјене; Методе процјене супстанце; Приносне методе; Тест о прихватљивости роцјене вриједности.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе у оквиру предвиђеног фонда сати.
Литература: Микеревић, Д. (2009). Принципи и пракса процјене вриједности предузећа. Бања Лука: Финрар;
Родић, Ј. (2003). Пословне финансије и процена вредности предузећа. Београд: Економика;
Микеревић, Д. (2009). Финансијски менаџмент. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци; и Финрар.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: