Студији > Предмети
Фискалне и монетарне финансије
др Никола ШПИРИЋ,
Носилац предмета


Упознавање студената са савременим теоретским сазнањима и мјестом које фискална и монетарна политика заузимају у оквиру укупне економске политике. Усвајање знања о могућности и ограничењима при кориштењу инструмената фискалне и монетарне политике. Крајњи циљ предмета је да студенти овладају поменутим сазнањима како би се оспособили да иста примијене у пракси и активно учествује у анализи и рјешавању практичних проблема из области фискалне и монетарне политике.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И IX 2+2 6

Наставници: др Никола ШПИРИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент је оспособљен да прати и анализира трендове у области фискалне и монетарне политике. Студент добија јасну представу о садржају мјера фискалне и монетарне политике и њиховом значају за укупну економску политику земље. Студент је оспособљен за креирање и примјену мјера фискалане и монетарне политике у правцу подстицања укупног економског раста и развоја земље, те даље усавршавање у овим областима.
Садржај предмета: Уводни дио о фискалној политици. Величина и структура јавног сектора и савремене тенденције у тој области. Разлози и облици интервенција државе у привреди. Функције савремених држава као основ настанка јавних расхода. Врсте јавних расхода. Анализа јавних прихода савремених држава. Врсте јавних прихода. Јавни дуг и и повезаност јавног дуга са фискалним дефицитом. Буџетски систем БиХ. Буџет Европске уније. Разлози, принципи и модели фискалне децентрализације. Уводни дио о монетарној економији и новцу. Новац и монетарна нестабилност. Монетарни систем и елементи монетарног система. Начин фукционисања и организације централне банке са освртом на Централну банку БиХ и Европске централне банке. Дефиниција новца и монетарни агрегати. Механизми креирања и повлачења примарног новца и новчане масе. Процес кредитне мултипликације. Приступи вођењу монетарне политике. Примјена инструмента монетарног регулисања у правцу вођења ефикане монетарне политике.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, дискусије, критички осврти, анализе случајева из праксе и консултације. Самостална истраживања студената у области примијењених мјера фискалне и монетарне политике, те компаративна анализа фискалних и монетарних политика у различитим земљама. Посјета институцијама које дефинишу и воде фискалну и монетарну политику у Босни и Херцеговини и Републици Српској.
Литература: Душанић, Б. Ј.; Шпирић, Ј. Н. (2009). Монетарне и јавне финансије. Бања Лука: Економски факултет; Вукмирица, В.; Шпирић, Н. (2005). Економска и монетарна интеграција Европе. Бања Лука: Економски факултет; Stiglitz, J. E. (2004). Економија јавног сектора. Београд: Економски факултет; Rosen, H. S. (1995). Public finance. New York, Irwin/McGraw-Hill Companies, Inc.; Плакаловић, Н. (2004). Монетарна економија. Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна назнака за предмет: