Студији > Предмети
Методологија научноистраживачког рада
др Здравко ТОДОРОВИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је упознавање студената са основним принципима, функцијама и практичним рјешењима примјене различитих методологија научног истраживања у подручју друштвених наука. Основна знања пружиће се из области научноистраживачке методологије.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14РМНР O IX 2+0 4

Наставници: др Здравко ТОДОРОВИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након окончања курса студенти ће бити способни: да користе основна знања из подручја филозофије и логике у циљу разумијевања научног истраживања; ефикасно користе и процјењују информационе ресурсе и да примјењују одговарајуће методе израде научних радова или истраживачких извјештаја; студенти ће успјешно користити одговарајуће научне, истраживачке методе за рјешавање одређених истраживачких задатака и проблема.
Садржај предмета: Oснове научне теорије и истраживања; Пословна и економска истраживања у ширем научном контексту; Концептуални темељи истраживања (концепти, теорије и модели, формулација и објашњење истраживачких тема и проблема, дефинисање предмета и циља истраживања, формулисање хипотеза истраживања); Истраживачки приступи, стратегије и планирање (избор истраживачких метода, одређивање популације и узорка истраживања); Теоријски приказ истраживања (преглед литературе и истраживања у складу с концептом истраживања); Операционализација истраживања (мјерење економских варијабли, типологија података, претраживање примарних и секундарних извора, сређивање података, анализа података, тестирање хипотеза); Дискусија резултата; Писање истраживачког рада; Усмене презентације истраживачких радова.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Илустрације и вјежбе. Поред примјера о којима ће се дискутовати, на часовима ће се рјешавати проблемски задаци којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме (групно и појединачно). Дискусија случајева из праксе. Израда и излагање семинарског рада.
Литература: Тодоровић, З., Шијаковић, И., Марић, Т. (2007). Упутство за израду стручних и научних радова. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Ристић, Ж. (2006). О истраживању, методи и знању. Београд: Институт за педагошка истраживања;
Зеленика, Р. (1998). Методологија и технологија израде знанственог и стручног рада, треће, измијењено и допуњено издање. Ријека: Економски факултет;
Кукић, С. (2005). Методологија знанственог истраживања. Мостар: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: