Студији > Предмети
Глобализација и финансијски менаџмент
др Васиљ ЖАРКОВИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је да се студент упозна с процесом глобализације свјетских привреда и условима пословања с којима се сусрећу пословни ентитети у модерном времену, те да разумије основне карактеристике савремених тенденција развоја у економској и монетарној сфери. Тежња је да се схвати утицај развоја свјетске привреде на Босну и Херцеговину и Републику Српску, те да се упозна с принципима међународног финансијског менаџмента.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14РГФМ O IX 2+2 7

Наставници: др Васиљ ЖАРКОВИЋ, ванредни професор
др Дејан МИКЕРЕВИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент је оспособљен да послује у савременим условима глобализације и промјена које се дешавају у свјетској привреди, као што су развој модерних технологија и финансијске и економске кризе. Студент добија јасну представу о садржају, значају и функционалности образовања из финансијског менаџмента, глобализације и савремених тенденција у свјетској привреди, монетарне политике, међународног монетарног система, међународног валутног тржишта и утицаја свјетске привреде на Босну и Херцеговину и Републику Српску, а све у циљу остваривања што бољих резултата студента у току сопственог будућег радног ангажмана. Студент се оспособљава за укључивање у међународне пословне аранжмане, рад за међународне организације и велике интернационалне компаније те за обављање значајних државничких, политичких и економских дужности.
Садржај предмета: Савремене тенденције у свјетској привреди; Основне карактеристике савременог свјетског економског поретка; Бретонвудски међународни монетарни систем; Савремени међународни монетарни систем; Регионална монетарна сарадња; Европска економска и монетарна унија; Евро – садашња позиција и перспективе; Глобализација свјетске привреде; Карактеристике процеса глобализације и њени ефекти; Улога финансијског тржишта у процесу глобализације; Положај предузећа у условима глобализације; Свјетска привреда и Босна и Херцеговина; Карактеристике свјетског привредног раста: раст, структура, незапосленост и мегатрендови; Међународни финансијски менаџмент; Анализа услова на међународном финансијском тржишту. Детерминанте промјена девизног курса.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, дискусије, семинарски радови, анализе случајева и консултације. Самостална истраживања и анализе искустава развијених земаља, међународних организација, мултинационалних компанија, институција из области монетарне и економске политике. Писање приступног рада из изучаване области. Посјета државним и међународним институцијама специјализованим за теме наведене у садржају предмета и писање радова на основу самосталног истраживачког рада.
Литература: Микеревић, Д. (2011). Међународно финансијско и валутно тржиште. Бања Лука:Економски факултет Универзитета у Бањој Луци и Финрар;
Јовановић Гавриловић, П. (2010). Међународно пословно финансирање. Београд: Економски факултет;
Хантингтон, С. (2000). Сукоб цивилизација и преобликовање свјетског поретка. Подгорица: ЦИД.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: