Студији > Предмети
Напредна ревизија
др Новак КОНДИЋ,
Носилац предмета


Циљеви изучавања предмета указују на могућности студента да изрази мишљење да ли су финансијски извјештаји у свим битним аспектима сачињени у складу са утврђеним оквиром финансијског извјештавања. Један од циљева је савладавање вјештина којима ће студент прикупити потребан број доказа ради изражавања мишљења.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14РНРЕ O IX 2+2 7

Наставници: др Бранко КРСМАНОВИЋ, редовни професор
др Новак КОНДИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Исход учења треба да обезбиједи способност студента, будућег ревизора, да разумије суштину ревизорске професије, да савлада вјештине прикупљања адекватних доказа за формирање увјерења о финансијским извјештајима и на тој основи да изнесе мишљење; да усвоји етичке принципе и постигне сопствене врлине у послу, као што је интегритет, професионалност, независност и слично.
Садржај предмета: Општи циљеви ревизије; Међународни стандарди и саопштења ревизије, увјеравања и етике; Поступци извођења ревизије; Професионалне претпоставке за стицање лиценце за рад ревизора; Понуда и потражња ревизорских услуга; Интерна контрола; Интерна ревизија; Приступ криминалним радњама; Примјена закона и других прописа у обављању ревизије; Симулација практичног извођења ревизије; Континуирано праћење измјена ревизорске регулативе.
Методе наставе и савладавање градива: Настава ће се изводити у интеракцији наставника, сарадника и полазника у виду презентације градива, дискусије и практичних есеја.
Литература: Божић, Р.; Кондић, Н. (2012). Ревизија финансијских извјештаја – водич кроз практичну ревизију, треће, измијењено и допуњено издање. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци; и Финрар;
Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, пргледа, осталих увјеравања и сродних услуга. (2011). Савез рачуновођа и ревизора Србије, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе;
IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође. (2012). Савез рачуновођа и ревизора Србије, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: