Студији > Предмети
Корпоративне финансије
др Драган МИКЕРЕВИЋ,
Носилац предмета


Студенти ће стећи професионална знања из ове области која ће им умногоме служити за ефикасно управљање финансијама предузећа и грађење њихових професионалних каријера.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14РКФИ O IX 2+2 7

Наставници: др Драган МИКЕРЕВИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Презентована проблематика би требала допринијети:
а) бољем разумијевању ове, према многима веома растуће и узбудљиве теорије и праксе,
б) бољем разумијевању опсега финансијског система и улоге појединца унутар тог опсега,
в) идентификовање кључних концепата у оквиру ове финансијске дисциплине,
г) могућност дискусије и разматрања улоге финансијског менаџера у предузећу, банци и другим пословним системима.
Садржај предмета: Теорије фирме и глобална економија; Демистификација корпоративног управљања; Показатељи вриједности предузећа; Показатељи за дијагностиковање стања и успјеха фирме, рачуноводствена насупрот економској добити; Du Pont система анализе; Проблематика краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања; Проблематика структурирања капитала и финансијске моћи; Рентабилност и вриједност предузећа; Структура капитала и дивидендна политика; Проблеми одрживе стопе раста предузећа; Финансије у функцији стратешког одлучивања; Проблематика заштите капитала; Реструктурирање и конкурентска способност предузећа; Проблематика статусних промјена и промјене правне форме предузећа; Проблематика аквизиција и других модалитета реструктурирања у циљу јачања конкурентске способности предузећа; Теорија ефикасности финансијских тржишта; Теорија портфолија у корпоративним финансијама.
Методе наставе и савладавање градива: Излагање, дискусије и анализе карактеристичних случајева. Приступним радовима вршити самостална истраживања на ову тему.
Литература: Микеревић, Д. (2015). Корпоративне финансије. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци; Финрар;
Микеревић, Д. (2010). Стратешки финансијски менаџмент. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Иванишевић, М. (2012). Пословне финансије. Београд: Економски факултет;
Robert C. Higgins (2009). Analisis for Financial Managment. Mr Grawe-Hill;
Elen Arnold (2005). Corporate Finansijal Managment. Finansijal Times.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: