Студији > Предмети
Социологија
др Драгана ВИЛИЋ,
Носилац предмета


Предмет даје методолошке смернице студентима за израду семинарских радова, есеја, дипломских и других писаних радова. Предмет уводи студенте у разумевање савременог друштва, потреба, интереса, вредности, структуре савременог друштва, положаја и улоге друштвених група, помаже студентима у препознавању појава и сналажењу у својој средини, ужем и ширем окружењу.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О II 3+1 6

Наставници: др Драгана ВИЛИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент који положи испит у стању је да самостално ради студентске радове и пројекте, да препозна социолошке и друштвене проблеме у ужем и ширем окружењу, да уочи шта у друштвеним кретањима и променама делује негативно а шта стимулише предузетничке и пословне активности, да разуме потребе као покретаче развоја, да зна суштину друштвених група, организацијe, културе, села, града, моћи, екологије, државе и других институција у друштву.
Садржај предмета: Увод у социологију. Метод израде стручних радова. Појам друштва. Опште карактеристике савременог друштва и друштвене структуре. Друштвени конфликт. Потребе, интереси и вредности. Друштвене групе, карактеристике савремених друштвених група. Стање и перспективе савремене породице. Социјална структура савременог друштва. Држава и облици политичке власти, развој правне државе. Моћ у друштву. Јавно мнење. Култура, карактеристике савемене културе, пословна култура. Екологија. Морал и друштво.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања као облик преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања користиће се power-point презентација главних теза и илустрације неких примера. Илустрације и вежбе. Поред примера који ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примери (решавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вежбе подразумевају двосмерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вежбу. Дискусија случајева из праксе. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примену методологије за израду стручних радова.
Литература: ОСНОВНА: Гиденс, Е. (2008). Социологија. Београд: Економски факултет; Шијаковић, И.; Вилић, Д. (2010). Социологија савременог друштва. Бања Лука: Економски факултет; ШИРА: Хантингтон, С. (2001). Сукоб цивилизација. Подгорица: ЦИД; Бек, У. (2001). Ризично друштво. Београд: Филип Вишњић; Дракер, П. (1996). Посткапиталистичко друштво. Београд, s.n.; Вулетић, В. (прир.) (2003). Глобализација – мит или стварност. Београд: ЗУНС; Фукујама, Ф. (1997). Судар култура. Београд: ЗУНС; Пушић, Љ. (2001). Одрживи град. Београд, s.n.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: