Студији > Предмети
Пројектовање информационих система
др Весна АЛЕКСИЋ,
Носилац предмета


Циљ изучавања предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима пројектовања информационих система. Коначни циљ је да се кроз постепено упознавање са савременом методологијом системске анализе и пројектовања информационих система студенти оспособе за послове систем аналитичара и пројектаната информационих система.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VIII 2+2 6

Наставници: др Весна АЛЕКСИЋ, редовни професор
Љубиша МИЋИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Потреба за економистима који поред доброг познавања области економије и менаџмента, посједују знања и способност да непосредно учествују у активностима пројектовања информационих система је веома изражена. Знања, компетенције и вјештине које студент може стећи изучавањем проблематике пројектовања информационих система представља образовну основу за примјену у професионалној пракси.
Садржај предмета: Управљање пројектима и ризицима развоја информационих система. Стратешко планирање развоја информационих система. Развојни циклус пројектовања информационих система. Препознавање проблема/прелиминарно истраживање (оперативна изводљивост, финансијска и економска изводљивост, техничка изводљивост). Одређивање захтјева (побољшање процеса, побољшање пословања, понуда нових производа и услуга, брже извршавање пословних процеса, смањење трошкова производње робе и услуга, освајање нових региона и тржишта). Дизајнирање система (концептуално дизајнирање, логичко дизајнирање, физичко моделирање; излаз-информације и резултати, улаз-подаци и информације за обраду, ускладиштени подаци-базе података и датотеке, обрада и процедуре, контроле). Пројектовање и изградња (набавка софтвера и сервиса, програмирање, тестирање). Имплементација (обука, припрема локације, стратегија преласка на нови систем). Евалуација и наставак развоја. Модели пројектовања информационих система. Прескриптивни модели (модел водопада, инкрементални модел, RAD модел). Развојни или еволутивни модели (модел прототипа, спирални модел). Специјални модели (модел развоја заснован на компонентама). Јединствени процесни модел. Методе и технике моделирања информационих система (моделирање процеса, моделирање података, моделирање функција, моделирање објеката). Друге методе и технике (блок-шеме система, дијагам тока података, акциони дијаграми, псеудокод, HIPO техника, Варнијеви дијаграми, ријечник података). Средства пројектовања информационих система (UML, CASE алати). Методологије пројектовања информационих система (структуралне методологије, објектне методологије, агилне методологије). Ревизија информационих система.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, сеиминарски радови, вјежбе на рачунарима, студентске презентације.
Литература: Станкић, Р. (2007). Пројектовање информационих система. Београд. Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: