Студији > Предмети
Менаџмент инвестиција
др Саша ВУЧЕНОВИЋ,
Носилац предмета


Циљ изучавања предмета је омогућити студентима да овладају основним појмовима и категоријама из области инвестиција и менаџмента инвестиција.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VIII 6

Наставници: др Саша ВУЧЕНОВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима:
Исходи учења (стечена знања): Након положеног испита студенти овог студија ће знати објаснити шта su to investicije, koje vrste investicija postoje i kako se vrši procjeњивање и доношење одлука о инвестирању. Менаџмент инвестиција подразумијева познавање различитих аспеката инвестиција у приватне и јавне компаније, инвестиција у реалну имовину али и у хартије од вриједности. Након положеног испита студенти би требали овладати основним елементима менаџмента инвестиција.
Садржај предмета: Основни принципи вредновања инвестиција Д 17, Х 8, Х9. Greenfield инвестиције. Инвестиције у компаније са негативном зарадом Д22. Инвестиције у младе и почетничке компаније Д23. Инвестиције у приватне компаније Д 24. Аквизиције и преузимања Д 25. Инвестиције у реалну имовину Д 26. Инвестиције у осталу имовину Д 27. Основни елементи инвестиција у хартије од вриједности.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања + вјежбе
Литература: Fabozzi, F.J.; Markowitz, H.M. (2002).The Theory & Practice of Investment Managament. John Wiley and Sons; Litterman, B. (2003). Modern Investment Management. John Wiley and Sons; Damodaran, A. (2003). Investement Valuation. John Wiley and Sons; Higgins, R.S. (2007). Analisys for Financial Managament. Irwin McGraw Hill
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: