Студији > Предмети
Интерни надзор
др Новак КОНДИЋ,
Носилац предмета


Циљ изучавања овог предмета је упознавање са значајем система интерног надзора , његовим циљевима и начином функционисања, што претпоставља упознавање са сегментима интерног надзора – интерном ревизијом и интерном контролом, а све вези са растућим значајем интерног надзора за савремена предузећа. Предмет омогућава студентима да се преко упознавања са теоријским поставкама и рјешавања практичних питања и проблема из области интерне ревизије и интерне контроле припреме за рјешавање поменутих проблема и у пракси.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VIII 2+2 6

Наставници: др Новак КОНДИЋ, редовни професор
Свјетлана ВРАЊЕШ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након овог курса, студенти ће бити у могућности да се поред већ раније стечених знања из подручја екстерне ревизије, детаљно упознају и са сегментом ревизије који се односи на систем интерног надзора. Интерни надзор и његови сегменти – интерна ревизија и интерна контрола у савремено доба све више добијају на значају и из тог разлога неопходно је да сви они који се озбиљно баве (или се намјеравају бавити) проблематиком из области ревизије буду детаљно упознати са циљевима, карактеристикама и значајем система интерног надзора и оба његова сегмента.Студенти ће имати прилику да усвоје неопходна знања везана за интерну ревизију, њене циљеве, начине обављања и услове за стицање звања интерног ревизора, као и да се упознају са значајем и елементима система интерне контроле, као система ког планира и спроводи управа предузећа, али и сви остали запослени како би се предуприједила појава материјално значајних грешака у финансијским извјештајима.
Садржај предмета: Појам, циљеви и карактеристике интерног надзора. Облици интерног надзора. Интерна ревизија као дио система интерног надзора. Циљ и предмет интерне ревизије. Историјски развој интерне ревизије. Професија интерних ревизора. Интерна ревизија и управљање ризицима. Организација и управљање интерном ревизијом. Улога и задаци одбора за ревизију. Стандарди интерне ревизије и кодекс професионалне етике интерних ревизора. Процес интерне ревизије. Савремени правци развоја интерне ревизије. Појам и обиљежја интерне контроле. Циљеви интерне контроле. Врсте интерних контрола. Начини провођења контроле. Структура система интерне контроле. Интерни контролни поступци и процедуре. Ограничења интерних контрола. Разлике између интерне контроле и интерне ревизије.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема ће бити обрађене или илустроване разним симулацијама у којима студенти имају активну улогу. Илустрације и вјежбе. Поред примјера који ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери (рјешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вјежбе подразумијевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вјежбу. Дискусија случајева из праксе. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе.
Литература: -
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: