Студији > Предмети
Економија јавног сектора
др Младен ИВАНИЋ,
Носилац предмета


Основни циљ изучавања Економије јавног сектора је да студенте упути у проблематику како држава са својим институцијама, механизмима и мјерама рјешава фудаменталне друштвено – економске проблеме, тј. како држава обавља економске,социјалне и друге функције.При том се објашњава како се ти проблеми рјешавају унутар јавног сектора, те како одлуке и мјере државе утичу на функционисање приватног сектора.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VIII

Наставници: др Младен ИВАНИЋ, ванредни професор
мр Зоран БОРОВИЋ, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студенти стичу одговарајућа сазнања о основним економским функцијама државе и њеном улогом у јачању ефикасности јавног сектора у савременим тржишним, односно тзв. мјешовитим привредама.Уз ово студенти требеју бити оспособљени да критички анализирају социо- економску улогу државе и ефекте појединих стратегија и пројеката јавног сектора, као и утицај појединих одлука и мјера државе на ефикасност функционисанја приватног сектора.
Садржај предмета: Улога државе у тзв. мјешовитим привредама: тржишни и државни механизми економске кординације, приватни и јавни избор.Основи теорије благостања: недостаци тржишног механизма, ефикасност и једнакост.Основне економске функције државе: монополи и њихово регулисање, јавна добра и њихово обезбјеђивање, екстерни ефекти и њихово неутралисање, прерасподјела друштвеног производа, стабилизациона функција, развојна функција; Државни програми јавне потрошње: политика јавних расхода, друштвена соst- benefit анализа; Кључне области јавне потрошње: пензиони систем, здравство, образовање, социјална заштита, смањење сиромаштва, одбрана и безбиједност; Основи политика опорезивања: принципи опорезивања, обухватност и ефикасност опорезивања; Јавни избор и политички интереси: бирачи, политичари и државна бирократија, коњуктурни политички циклуси, јавни избор у „новим“ демократијама; Економска улога државе у процесу транзиције: приватизација и реструктурирање привреде, афирмација предузетништва, изградња савремених тржишних институција.
Методе наставе и савладавање градива: Настава се изводи у комбинацији предавања, вјежби, семинара и консултација, уз активно судјеловање свих студената у наведеним облицима наставног процеса.
Литература: Stiglitz, Ј.Е. (2008). Економија јавног сектора. Београд: Економски факултет; Holcombe, R. (2006). Public Sector Еconomics. Pearson Education
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: