Студији > Предмети
Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава
др Горан РАДИВОЈАЦ,
Носилац предмета


Овладавање специфичним аспектима рачуноводства банкарског сектора и сектора осигурања је у основи градива овог предмета. Рачуноводствено обухватање пословних промјена у овим секторима подразумијева постојање другог контног плана и другачије билансне шеме у односу на друге привредне субјекте те је и упознавање са њиховим специфичностима примарни циљ изучавања.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VIII 2+2 6

Наставници: др Горан РАДИВОЈАЦ, ванредни професор
мр Дражена ВУЈИЧИЋ РАДИСАВЉЕВИЋ, виши асистент
Условљеност другим предметима: Финансијско рачуноводство, Банкарство, Економика осигурања
Исходи учења (стечена знања): Студент након што савлада градиво предвиђено планом и програмом може самостално да анализира и рјешава специфичне проблеме рачуноводства банака и осигуравајућих друштава. Стечена знања представљају солидан основ за практичну примјену али и за наставак студија – мастер.
Садржај предмета: Контни оквир за банке. Рачуноводствене политике. Рачуни код банака- као основни инструменти платног промета. Готовински платни налази и њихова књиговодствена евиденција. Специјални инструменти платног промета. Финансијски извјештаји банака и њихове специфичности. Биланс стања и биланс успјеха банака. Извјештаји о токовима средстава у банкама. Улози на штедњу. Кредитирање привреде и становништва. Унутрашњи платни промет. Међународни платни промет. Утврђивање периодичног пословног резултата. Финансијски извјештаји филијале и централе. Књиговодствена евиденција прихода и расхода осигуравајућих друштава. Трошкови наканада из осигурања. Рачуноводствени третман математичке резерве. Специфичности садржине биланса стања и биланса успјеха осигуравајућих друштава. Специфичности садржине извјештаја о токовима новчаних средстава осигуравајућих друштава. Обрачун профитабилности осигуравајућих друштава.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања + вјежбе
Литература: Лукић, Р.(2009). Банкарско рачуноводство. Београд: Економски факултет; Лукић, Р. (2009). Рачуноводство осигуравајућих компанија. Београд: Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: