Студији > Предмети
Ревизија финансијских извјештаја
др Новак КОНДИЋ,
Носилац предмета


Предмет има циљ да стечена знања студентата из области ревизије прошири на поље практичног дјеловања у овој области. Поред основних концепата ревизије и свих њених облика, пружа увид у рев. регулативу, с посебним акцентом на Међ. стандарде ревизије. Значајан дио предмета посвећен је практичној студији из ревизије, која приказује комплетан рев. процес на практичном примјеру и омогућава студентима да стечена знања примијене у пракси.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 3+2 7

Наставници: др Новак КОНДИЋ, редовни професор
Свјетлана ВРАЊЕШ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: Ревизија
Исходи учења (стечена знања): Након овог курса, студенти ће бити у могућности да практично примијене стечена знања из ревизије фин. извјештаја, као најзначајније компоненте ревизије. Савладаће неке од Међ. стандардда ревизије који су кључни за несметано обављање ревизије у пракси и кроз практичне примјере видјети како се они спроводе, како у нашој пракси, тако и у осталим земљама које су исте прихватиле.
Садржај предмета: Циљ и општи принципи ревизије. Услови рев. ангажмана и прихватање клијента. Контрола квалитета ревизије. Документација у ревизији. Откривање криминалних радњи. Контрола примјене закона и других прописа. Планирање и ризици у ревизији фин. извјештаја. Докази у ревизији. Радна документација. Досије планирања ревизије. Досије рев. тестирања. Подсјетник за креирање планирања ревизије. Досије „Извјештај ревизора“.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема ће бити обрађене или илустроване разним симулацијама и програма за ревизију. Илустрације и вјежбе. Поред примјера који ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вјежбе подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вјежбу. Дискусија случајева из праксе. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Hayes, R.; Schilder, A.; Dassen, R., Wallage, P. (2002). Принципи ревизије - међународна перспектива. Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске; Божић, Р.; Кондић, Н. (2007). Ревизија финансијских извјештаја – водич кроз практичну ревизију, 2. измјењено и допуњено издање. Бања Лука: ЕФБЛ и СРР РС; Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. (2004). Београд: СРР Србије и СРР Републике Српске; Кодекс етике за професионалне експерте. (2007). Бања Лука: СРР Републике Српске
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: