Студији > Предмети
Рачуноводствени информациони системи
др Весна АЛЕКСИЋ,
Носилац предмета


Предмет разматра мјесто, улогу, функцију и коришћење компјутеризованог рачуноводства у предузећима и банкама, оријентацију рачуноводства и начин обављања рачуноводствених послова мануелно и помоћу информационих технологија. Изучавањем предмета студенти треба да стекну базична знања која се тичу креирања и прилагођавањ већ постојећег рачуноводственог информационог система у предузећу потребама савременог пословања и дигиталне економије.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 3+3 5

Наставници: др Весна АЛЕКСИЋ, редовни професор
Љубиша МИЋИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Знања из овог предмета треба да допринесу оспособљавању студената да креирају информације корисне за одлучивање, као и да постојећи рачуноводствени информациони систем подржан информационим технологијама, прилагоде технолошким или неким другим промјенама у пословном систему или да заједно у тиму стручњака осталих профила учествују у креирању нових, или адаптирању постојећих и функционалнијих рачуноводствених информационих система у предузећу.
Садржај предмета: Основни концепт и категоријски апарат рачуноводства, рачуноводствени стандарди. Рачуноводствени информациони системи-појам, концепт, мјесто и улога у предузећу. Врсте информационих система. Системи подршке управљању и одлучивању. Подаци, организација и управљање подацима. Неки типични примјери класичног књижења у производном и услужном предузећу (банкама). Рачуноводствени софтвер, међународни стандарди за рачуноводствени софтвер. Компјтерска табеларна израчунавања-електронске табеле MS Excel. MS Excel: Формуле и функције, грешке у формулама, статистичке функције, математичке функције, информационе функције, логичке функције и финансијске функције; Временска вриједност новца, каматне стопе, специјалне функције временске вриједности новца и њихова примјена. Књиговодствена евиденција помоћу MS Excelа и програм за финансијско рачуноводство. Концепт релационе базе података. Управљање информационим ресурсима, контрола и заштита рачуноводствених информационих система. Етичка и социјална питања везана за рачуноводствене информационе системе.
Методе наставе и савладавање градива: Методе наставе и савладавања градива: Стручна знања и способности ће се обезбиједити кроз слједеће наставне методе: предавања , лабораторијске вјежбе рада на рачунару , израду семинарских радова и консултације.
Литература: Јаблан Стефановић, Р. (2009). Рачуноводствени информациони системи. Београд: Економски факултет;
Стевановић, Н. (2003). Управљачко рачуноводство. Београд: Економски факултет;
Јаблан Стефановић, Р. (2003). Интерни обрачун. Београд: Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: