Студији > Предмети
Специјална рачуноводства
др Никола ВУКМИРОВИЋ,
Носилац предмета


Циљ изучавања предмета је омогућити студентима да разумију парадигму науке о управљању пројектима, овладају основним техникама припреме, анализе, оцјене и извршења пројекта. Основни циљ управљања пројеката јесте смањити ризик и несигурност, односно повећати вјероватноћу постизања резултата у задатим временским роковима и уз предвиђени трошак. Важан циљ изучавања предмета је да студенти науче како да разумију и доносе инвестиционе одлуке и реализују пројекте.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 4+3 7

Наставници: др Никола ВУКМИРОВИЋ, редовни професор
Бобана ЧЕГАР, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: Основе рачуноводства, Финансијски менаџмент, Банкарство
Исходи учења (стечена знања): По завршетку програма студенти ће бити у стању да објасне животни циклус пројекта, изврше тржишну и финансијску анализу пројекта, анализирају и пројектују пословање ноциоца пројекта, примјењују инвестиционе критеријуме и доносе инвестиционе одлуке. Такође, студенти ће бити оспособљени да израде студије изводљивости (оправданости) пројекта, да примјењују методе управљања пројектним ризивцима по фазама животног циклуса пројекта, те да разумију предности и недостатке различитих извора финансирања пројеката. Нако завршетка курса студенти ће бити у стању да имплементирају пројектне активности према принципима пројектног циклуса.
Садржај предмета: Теоријски развоје науке о управљању пројектима. Појам, врсте и основне карактеристике пројеката. Методолошки концепт припреме, анализе и оцјене пројеката. Животни циклус пројекта - 1. фаза животног циклуса. Тржишна и техничко технолошка анализа пројекта. Финансијска анализа пројекта. Инвестиционе методе оцјене профитабилности пројеката. Финансирање пројеката. Управљање пројектом у другој фази извршења пројекта. Трећа фаза животног циклуса пројекта. Управљање пројектним ризицима. Софтверски алати за управљање пројектима.
Методе наставе и савладавање градива: Методологија рада са студентима заснива се на предавањима и вјежбама. На предавањима се теоријски анализирају проблеми, док се на вјежбама у интерактивној настави са студентима анализирају конкретни пројекти и случаји из праксе. Такође, програмом су предвиђене студентске презентације студија изводљивости (оправданости) пројекта.
Литература: Ђуричин, Д.; Лончар, Д. (2010). Менаџмент помоћу пројеката: треће издање. Београд. Економски факултет Београд
Бендековић, Ј. (2007.). Припрема и оцјена инвестицијских пројеката. Загреб. ФОИП библиотека
Омазић, А.М.; Баљкас, С. (2005). Пројектни менаџмент. Загреб. Синергија накладништво д.о.о. Загреб
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: