Студији > Предмети
Статистика
др Јасмин КОМИЋ,
Носилац предмета


Студентима омогућава да се упознају са статистичким методима и моделима, као и њиховом примјеном у теорији и пракси.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14СТА О II 4+3 8

Наставници: др Јасмин КОМИЋ, редовни професор
Дарко МИЛУНОВИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овога предмета студенти ће бити оспособљени да употребљавају статистичку методологију и да је примјењују да би у различитим анализама и истраживачким процедурама могли да добију резултате на основу којих се, у даљем, могу извести валидни закључци и адекватне одлуке.
Садржај предмета: Дескриптивна анализа. Вјероватноћа. Теоријски распореди. Узорковање и узорачке дистрибуције. Интервали повјерења. Тестирање статистичких хипотеза. Анализа варијансе. Хи квадрат тест. Проста линеарна регресиона и корелациона анализа. Вишеструка линеарна регресиона и корелациона анализа. Индексни бројеви. Анализа временских серија.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе, уз семинарску наставу.
Литература: Ловрић, М.; Комић, Ј.; Стевић, С. (2006). Статистичка анализа – методи и примјена. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Комић, Ј. (2000). Методи статистичке анализе кроз примјере: збирка задатака. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: