Студији > Предмети
Стратешки финансијски менаџмент
др Драган МИКЕРЕВИЋ,
Носилац предмета


Предмет омогућава студентима да се упознају са концептима напредног финансијског менаџмента и посебно указује на значај стратешких одлука које се одонсе у предузећу. Један од циљева изучавања овог предмета је и упознавање са методологијама за рјешавање разних финансијских проблема, као и разумијевање окружења предузећа као значајног фактора од утицаја на доношење финансијских одлука.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VIII 2+2 6

Наставници: др Драган МИКЕРЕВИЋ, редовни професор
др Жељана ЈОВИЧИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: Финансијски менаџмент
Исходи учења (стечена знања): Студенти ће, након завршетка курса, првенствено бити у могућности да схвате значај, као и начин доношења стратешких одлука предузећа. Поред тога, они ће савладати одређене технике које ће им омогућити спровођење поменутих одлука у пракси. Такође, стећи ће неопходна знања из основа функционисања финансијских тржишта и савладати основне концепте и поставке проблематике реструктурирања предузећа.
Садржај предмета: Финансијски систем предузећа, његово окружење и стратешки финансијски менаџмент. Пословно окружење. Цијена и временска вриједност новца. Ризик и принос. САРМ и АРТ теорија. Финансијска тржишта и њихова ефикасност. Хипотезе о ефикасности тржишта. Стратегије предузећа. Доношење одлука о инвестирању. Доношење одлука о финансирању. Теорије и важност структуре капитала. Доношење одлука о дивидендама. Реструктурирање и конкурентска способност предузећа.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема ће бити обрађене или илустроване разним симулацијама везано за проблеме из области финансија . Илустрације и вјежбе. Поред примјера који ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери (рјешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вјежбе подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вјежбу. Дискусија случајева из праксе. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Микеревић, Д. (2005). Стратешки финансијски менаџмент. Бања Лука: Економски факултет и Финрар
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: