Студији > Предмети
Анализа хартија од вриједности
др Дејан МИКЕРЕВИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је освајање напредних знања о инструментима и проблемима њихове валоризације, инвестиционим стратегијама и тржиштима. Наравно, првобитно је представљена теорија тржишта капитала. Сам предмет требало би да буде доградња предмету финансијска тржишта. На већини модерних свјетских универзитета се изучава под истим називом (Анализа хартија од вриједности) или Инвестиције (Investments).
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VII 3+3 8

Наставници: др Дејан МИКЕРЕВИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Основни резултат изучавање стручне материје у овом предмету је да се студент упозна са основним методама вредновања изолованих финансијских инструмената и њихових скупова, тј. портфолио селекција. Након положеног градива из овог предмета студент би требало да разумије основне стратегије кориштења финансијских инструмената, као да и анализира и проналази узроке промјена њихових цијена. Структура предмета прилагођена је профилима финансијског економисте првог нивоа образовања и може да буде корисна и за економисте чије је усмјерење квантитативна финансијска анализа. Студентима би знање из овог пресмета требало да представља квалитетну основу за професионалним бављењем пословима инвестиционе анализе.
Садржај предмета: Увод у процес инвестирања у хартије од вриједности, ризик и принос инвестиција и инвестициона вриједност и тржишна цијена финансијских инструмената. Инвестициони портфолио и разматрање проблема извора инвестиционог портфолиа, иницијално и коначно благостање инвеститора, крива индиферентности те очекивани принос и стандардна девијација портфолиа. Модели валоризације основних инструмената, вредновање инструмената са фиксним приносом, вредновање инструмената са варијабилним приносом и модели вредновања опција.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, дискусије, семинарски радови, анализе случајева и консултације. Самостална истраживања и анализе те посјета државним и међународним институцијама специјализованим за теме наведене у садржају предмета и писање радова на основу самосталног истраживачког рада. Предавања подразумијевају презентацију најважнијих поставки везаних за сваку наставну јединицу, док се на вјежбама детаљније обрађују цјелине, уз израду задатака, дискусије и презентације актуелних тема од стране студената.
Литература: Bodie, Z.; A., Kane; A., J., Mareus. (2009). Основи инвестиција. Београд: Датастатус;
Parino, R.I.; Kidwell, D. (2008). Fundamental of corporate finance. Library of Congress Cataloging-in Publication Data, John Wiley and Sons
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: