Студији > Предмети
Управљачки информациони системи
др Весна АЛЕКСИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима управљачких информационих система и информационих технологија за менаџмент. Уз постепено упознавање студената са савременим алатима за израду пословних апликација, циљ је да студенти буду оспособљени д користе нове информационе технолгије за доношење пословних одлука.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 4+2 5

Наставници: др Весна АЛЕКСИЋ, редовни професор
Љубиша МИЋИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Предмет омогућава студентима интеграцију елементарних менаџерских и информатичких знања при пројектовању и примјени информационо-комуникационе технологије, упознавање са теоријом и праксом ефикасног управљања информационом технологијом и пројектима развоја управљачких информационих система, те сагледавање домета и могућности информатике са аспекта менаџмента.
Садржај предмета: Појам информационо-комуникационих технологија. Информациона технологија као подршка одлучивању. Подаци, информације, знање. Процес доношења одлука. Управљање информационим ресурсима. Управљачки информациони системи – врсте и функције. Трансакциони информациони системи. Управљчки информациони системи. Информациони системи за подршку одлучивању. Експертни системи и интелигентни ситеми подршке пословном одлучивању. Основне компоненте управљачких информационих система. Управљачки информациони системи засновани на Wеb-у. Системска анализа и моделирање управљачких информационих система. Пројектовање управљачких информационих система. Пројектовање база података и датотека. Пројектовање мреже. Конфигурисање мреже и подјела мрежа према географским подручјима. Увођење, управљање и одржавање управљачких информационих система. Ревизија управљачких информационих система. ЕРП интегрални пословни софтвер и управљачки информациони системи. Појам интегралних софтвера. Еволуција интегралних софтвера. Како ЕРП може бити искориштен за унапређење перформанси предузећа? Интернет, мрежно рачунарство и електронске пословне комуникације. Управљање знањем и пословна интелигенција. Етичка и социјална питања везана за управљачке информационе системе.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, семинарска настава, вјежбе на рачунарима. 
Литература: Станкић. Р.; Крсмановић, Б. (2009). Управљачки информациони системи, Бијељина: ФСТ
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: