Студији > Предмети
Економика и управљање МСП
др Саша ПЕТКОВИЋ,
Носилац предмета


Овај предмет омогућава студентима да схвате значај и улогу малих и средњих предузећа (МСП) у економском расту и развоју једне земље. Студенти ће стећи систематска знања управљања процесима унутар МСП као и анализарање утицаја екстерних фактора на раст и развој МСП. Студенти ће теоретска сазнања добијена савладавањем Економике предузећа и Предузетничке економије на нижим годинама студија обогатити са концептуалним знањима ефикасног и ефективног управљања МСП, те ће стећи неопходна предзнања за наставак школовања на II циклусу студија.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 4+2 7

Наставници: др Саша ПЕТКОВИЋ, ванредни професор
Матеа ЗЛАТКОВИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овога курса студент ће стећи основна знања о предузетништву и управљању малим и средњим предузећима. Студент ће бити оспособљен проналазити оптимална рјешење у управљању малим и средњим предузећима примјењујући основна знања из економске теорије и науке о одлучивању и имаће основна знања за даљње изучавање теорија економије и управљања малим и средњим предузећем. Студент ће бити у могућности да самостално и у тиму анализира пословне проблеме и изради бизнис план за сваки подухват у предузећу.
Садржај предмета: Улога малих предузећа и предузетништва у развоју цивилизације из историјске перспективе. Дефинисање МСП. Организационо – правни облици МСП. Менаџмент малих и средњих предузећа. Анализа савремених теорија предузећа – од неокласичне теорије до предузетничке теорије предузећа. Основна обиљежја малих и средњих предузећа - снаге и слабости малих и средњих предузећа. Од идеје до производа и услуге– анализа тржишног окружења предузећа. Иновације и предузетништво. Основне алатке истраживања тржишта у МСП. Трошкови као облик улагања. Капацитет као полазна основа динамике трошкова. Зоне коришћења капацитета и динамика трошкова. Квантитативна структура трошкова и зона добитка. Анализа граничних трошкова. Анализа тачке економичности и ефекти промјене утицајних фактора на тачку економичности. Од продајне до маркетиншке орјентације предузећа. Позиционирање производа и услуга МСП. МСП и директни маркетинг. Модели и форме финансирања МСП према фазама животног циклуса. Финансирање из капитала. Финансирање из дуга. Израда и оцјена инвестиционих елабората и пословних планова у МСП.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе и практичних примјера. Илустрације и вјежбе који подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случајевима који ће се дискутоавти. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. У току семестра организоваће се и двије студијске посјете успјешним МСП у Републици Српској, као и предавања и разговори са успјешним предузетницима и менаџерима.
Литература: Берберовић, Ш.; Јелић, М. (2006). Менаџмент малих и средњих предузећа. Бања Лука: Економски факултет, Достић, М. (2004). Менаџмент малих и средњих предузећа. Сарајево: Економски факултет; Casson, M. (2003). The Entrepreneur. An Economic Theory, 2nd edition. Cheltenham: Edward Elgar
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: