Студији > Предмети
Истраживање тржишта
др Перица МАЦУРА,
Носилац предмета


Предмет омогућава студентима да схвате, да значење и значај истраживања тржишта као најзначајније функције маркетинга, без које се не може замислити процес пословног одлучивања, нити рјешавање пословних проблема у домену меркетинга.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 4+2 7

Наставници: др Перица МАЦУРА, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овог курса студент ће стећи основна знања о истраживачком процесу, методама прикупљања примарних и секундарних података, врстама истраживања и специфичним подручјима истраживања тржишта. Сазнања о тржишту све су детаљнија и прецизнија, базе података основа су за одлучивање, техника је све савршенија, а поступак сегментирања тржишта и избора циљних тржишних група прилагођава се врло индивидуализираним потребама и жељама.
Садржај предмета: Градиво је подјељено у три дијела. Први дио је увод у истраживање тржишта, други дио обухвата процес истраживања тржишта и слиједи логику тога процеса: Од дефинисања проблема и хипотеза истраживања до састављања извјештаја о резултатима. Затим се изучавају извиђајна, описна и узрочна истраживања, прикупљање секундарних података и методе за прикупљање примарних података, мјерење ставова те узорак и узорковање. Трећи се дио односи на примјену истраживања тржишта. Најприје је се анализира организација службе истраживања тржишта у предузећима, а затим истраживања непосредно везана за стратегију маркетинга: сегментирање и одређивање циљне групе, истраживања потребна у планирању и провођењу елемената маркетинг микса, као и специфичности истраживања страног тржишта и истраживања тржишта за потребе инвестиционог одлучивања.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања обрађују се практични проблеми из домаће и иностране праксе истраживања тржишта и студенти су активно укључени у наставни процес. Илустрације и вјежбе. Поред примјера који ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери (рјешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вјежбе подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вјежбу. Дискусија случајева из праксе. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Шипка, Д.; Васиљев, С. (1996). Истраживање тржишта. Бања Лука: Глас Српски; Тихи, Б. (2007). Истраживање маркетинга. Сарајево: Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: