Студији > Предмети
Економска статистика
др Јасмин КОМИЋ,
Носилац предмета


Предмет омогућава студентима упознавање са различитим методима статистичке анализе, везаним за демографију, статистичко обухватање производње, националне рачуне, контролу квалитета и друго.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VII 2+2 6

Наставници: др Јасмин КОМИЋ, редовни професор
Дарко МИЛУНОВИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: Статистика
Исходи учења (стечена знања): Састоји се у овладавању студената статистичком методологијом и њеном примјеном, да би у различитим анализама и истраживачким процедурама могли да добију резултате на основу којих се, у даљем, могу извести валидни закључци и адекватне одлуке.
Садржај предмета: Статистички систем. Статистика становништва. Статистика радне снаге и запослености. Капацитети и њихово статистиочко обухватање. Статистика и анализа производње. Макроекономски биланси и економски модели. Статистика и анализа продуктивности рада. Статистика цијена и односи размјене. Статистика животног стандарда. Статистике конјуктуре.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе, уз семинарску наставу.
Литература: Младеновић, Д.; Ђолевић, В.;Шошкић, Д. (2000). Економска статистика. Београд: Економски факутет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: