Студији > Предмети
Економика и развој националне привреде
др Миленко КРАЈИШНИК,
Носилац предмета


Циљ изучавања предмета је да студенти савладају основе привредног система, као и да схвате значај појединих фактора развоја и њихов утицај на развој националне економије. Студенти се такође упознају са основним теоријским приступима привредном развоју и основним карактеристикама и тенденцијама савременог свјетског привредног развоја.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VII 2+2 6

Наставници: др Миленко КРАЈИШНИК, ванредни професор
др Стево ПУЦАР, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент добија јасна знања о основним елементима привредног система и организације привреде, као и о свим подсистемима привредног система: систем цијена, систем планирања, фискални систем, девизни систем, монетарно-кредитни систем и систем организовања привреде. Студент ће бити оспособљен да анализира улогу и утицај појединих фактора на развој националне економије.
Садржај предмета: Привредни систем: дефиниција, компоненте, ефикасност функционисања. Национални доходак и друштвени производ: двије теоретске школе; расподјеле националног дохотка. Фактори производње и фактори привредног развоја. Основне економске теорије привредног развоја и стратегије. Приоритети у привредном развоју мале недовољно развијене земље. Основни подсистеми привредног система. Економска политика и привредени раст и развој. Компаративна анализа и структурна питања развоја БиХ.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе и семинарска настава која подразумијева израду и презентацију семинарских радова.
Литература: Ђорђић, С.(2009). Савремени привредни развој и привредни систем. Бања Лука: Економски факултет; Ђерић, Б.(1997). Теорија и политика привредног развоја. Београд: Савремена администрација
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: