Студији > Предмети
Менаџмент квалитета
др Игор ТОДОРОВИЋ,
Носилац предмета


Студенти треба да: буду упознати са основама система квалитета, разумију стандарде, стекну знања о циљевима, организацији, имплементацији и ефектима система квалитета, покажу познавање метода које се користе у циљу побољшања његове примјене, прате и примјењују новине у систему квалитета.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VII 4+2 8

Наставници: др Игор ТОДОРОВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студенти треба да разумију функционисање система квалитета, развију способност комуницирања са стручњацима из других области, правилно анализирају и тумаче доступне информације, дају адекватне препоруке и примјене одговарајуће методе ради повећања ефикасности система управљања.
Садржај предмета: Теорија система. Индустријски системи. Квалитет (схватање квалитета, круг квалитета, квалитет полупроизвода, квалитет производа, квалитет услуге, квалитет софтвера, одређивање својстава и карактеристика квалитета). Мјерење, испитивање и контролисање. Одређивање вриједности квалитета. Управљање квалитетом. Стандарди система управљања квалитетом ISO 9000. Систем квалитета. Управљање квалитетом помоћу рачунара. Управљање економијом квалитета. Методе и технике система квалитета. Документација система квалитета.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања се изводе комбиновањем ("ex cathedra"/"case") методом. Теоретски наставни садржај излаже се методом "ex cathedra" коришћењем презентација; други дио предавања изводи се "casе" методом презентираних анализа карактеристичних случајева и примјера који илустрирају теоретски садржај. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. Семинари обухваћају израде, презентацију и одбрану семинарског рада уз примјену методологије за израду стручних радова. Кроз теме семинарских радова, обрађен је цјелокупни теоретски садржај предмета.
Литература: Тодоровић, З. (2009). Управљање квалитетом. Бања Лука: Економски факултет; Кларић, С.; Побрић, С. (2009). Управљање квалитетом – Алати и методе побољшања. Мостар: Машински факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: