Студији > Предмети
Математика за економисте
др Милован ВИНЧИЋ,
Носилац предмета


Развој логичког закључивања и алгоритамског начина рјешавања проблема. Упознавање са основама линеарне алгебре, диференцијалног и интегралног рачуна, финансијске математике и њихове примјене у економији.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14МЕК О I 4+4 8

Наставници: др Милован ВИНЧИЋ, ванредни професор
мр Војислав ТИМАРАЦ, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овог курса студенти ће моћи самостално и ефикасно пратити математички садржај свих стручних економских предмета, како првог, тако и другог циклуса студија. Прецизност математичког изражавања биће им од помоћи да јасно и прецизно формулишу појаве и законитости у друштву, посебно у макроекономским и микроекономским моделима. Поред тога, моћи ће конкретно рјешавати проблеме и задатке из математичких области обухваћених овим предметом.
Садржај предмета: Линеарна алгебра: ситеми једначина, матрице, детерминанте. Функције једне промјенљиве, изводи и примјена на испитивање економских функција. Функције више промјенљивих, проблеми оптимизације. Неодређени и одређени интеграли и њихова примјена у економији. Диференцијалне и диференцне једначине и њихова примјена.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, консултације, демонстратуре, израда семинарских радова.
Литература: Скакић, Н.; Краварушић, Р. (2006). Математика. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Лучић, Б. (2006). Математика. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства;
Chiang, A. C. (1994). Oснoвнe мeтoдe мaтeмaтичкe eкoнoмиje. Зaгрeб: MATE;
Dowling, E. T. (1993). Mathematical Methods for Business and Economics. McGraw-Hill.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: